Izobraževanje starejših

Izobraževanje starejših

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Furlan Meta, doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Ličen Nives, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Konceptualni okvir, opredelitev področja in pojmov: teorije staranja, geragogika in geragoški model, edukacijska gerontologija, tanatogogika, izobraževanje in učenje starejših v okviru koncepta vseživljenjskega učenja.

Raziskovanje izobraževanja in učenja v starosti, izbrani metodološki pristopi in modeli.

Teorije učenja in izobraževanja v starosti, razumevanje znanja in identitete v starosti.

Družbeni in kulturni dejavniki, ki vplivajo na starost in izobraževanje starejših.

Individualni poteki staranja – kognitivne, emocionalne, kulturne značilnosti, ki vplivajo na učenje in izobraževanje v starosti.

Ciljne skupine v izobraževanju starejših (starejši zaposleni, starejši po upokojitvi, starejši v pozni starosti; starejši s kroničnimi obolenji in ovirami, starejši v lokalni skupnosti, starejši v turizmu …).

Sistem izobraževanja starejših glede na stopnjo organiziranosti izobraževanja in sistem izvajalcev (univerza za tretje življenjsko obdobje, ljudske univerze, podjetja, domovi za starejše, nevladne organizacije, politične organizacije …).

Načrtovanje, izvajanje in evalviranje izobraževalne dejavnosti za starejše.

Različna področja učenja in izobraževanja (umetnost, zdravje, delo, družina, religija, emocije, izgube v starosti).

Izbrane strategije izobraževalne dejavnosti (svetovanje starejšim, mentorstvo starejšim, medgeneracijsko učenje in izobraževanje).

Cordela, M., Poiani, A. (2021). Fulfilling Ageing. Psychosocial and Communicative Perspectives on Ageing. Heidelberg: Springer. [Izbrana poglavja za projektno delo] ID - 102470915
Findsen, B., Formosa, M. (ur.) (2016). International perspectives on older adult education: research, policies and practice. Heidelberg: Springer. [Izbrana poglavja za projektno delo] ID=59622498
Krajnc, A., Findeisen, D., Ličen, N., Ivanuš-Grmek, M., Kunaver, J. (2013). Posebnosti izobraževanja starejših. Ljubljana: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. ID=269916416
Kump, S., Jelenc-Krašovec, S. (2010). Prestari za učenje?: vzorci izobraževanja in učenja starejših. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ID=248974592
Schaie, K.W., Willis, S. (ur.) (2015). Handbook of the Psychology of Aging. Boston: Academic Press. [Izbrana poglavja za projektno delo] ID=15387490
Ličen, N. in Mezgec, M. (ur.). (2022). Homo senescens: Dolgoživost in izobraževanje starejših. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. ID=121417475