Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov

Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Po uvodnem prikazu etnogeneze Slovanov se predavanja osredotočijo na zgodovinska dejstva in razmere, odločilne za nastanek zahodnoslovanskih držav, jezikov in kultur.
Študentje se pri predmetu seznanijo s koncepti kulturnozgodovinskih obravnav ter opredelitvijo zahodnoslovanskega areala z vidika razvoja knjižnih jezikov. Razumevanje zgodovinskih procesov stanovske, konfesionalne in jezikovne pripadnosti je v poljskem, češkem in slovaškem prostoru prikazano na podlagi branja besedil in drugih virov. Pozornost je usmerjena tudi k zgodovinsko relevantnim prostorom Ogrske, Galicije, Šlezije, Lužice in Sedmograške. Izpostavljene so teme: kronika kot zgodovinopisni vir, vloga in položaj srednjeevropskih univerz, podoba Turka in migracije, ideja slovanske vzajemnosti, nemško, in židovsko vprašanje v 20. stoletju, kulturna dediščina, vloga disidentov in emigracije.