Latinščina 2

Latinščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: pasiv časov prezentove osnove, konjunktivi časov prezentove in perfektove osnove (vseh štirih konjugacij), supinova osnova, nadaljevanje particip futura, infinitivi.
Latinska sintaksa: akuzativ z infinitivom, absolutni ablativ, želelni stavki, namerni odvisniki, nadaljevanje pogojnih odvisnikov, nekateri odvisniki (časovni, dopustni posledični…), bolj poglobljen pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v španščini (in zgolj opisni pregled tistih, ki se niso ohranile).
Prevajanje: branje in prevajanje lažjih kratkih besedil (izbranih predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji leksika romanskih jezikov in angleščine, s poudarkom na antični kulturi in civilizaciji kot delu jezikovne in kulturne evropske dediščine).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Evrope).

KELLER, A.; RUSSELL, S., Latinščina od besed do branja, 1. del (vaje in slovnica), Znanstvena založba FF UL, Ljubljana 2011
ŠEGA ČEH, B., učno gradivo (izročki)
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 ali
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973

Priporočena literatura:
SEGURA MUNGUÍA, S., Grammatica llatina, Publicacions i Edicions UB, Madrid 2005
WIESTHALER, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-
Tujejezični slovarji, npr:
Pimentel Álvarez, J., Breve diccionario latín-espanol, espanol-latín, México, D.F., 1999
SEGURA MUNGUÍA, S., Nuevo diccionario etimológico latín-espanol y de las voces derivadas, Universitad de Deusto, Bilbao 2006
Antika - Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
GRIMAL, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003