Latinščina, intenzivni tečaj II

Latinščina, intenzivni tečaj II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Sintaksa: odvisniki druge stopnje (odvisna pogojna perioda); accusativus in nominativus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundij in gerundivni sklad; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor.

Prevajanje:
- tvorjenje daljših sestavljenih povedi in prevajanje krajših besedil v latinščino ob uporabi zahtevnejših tujejezičnih slovarjev;
- branje in slovenjenje krajših izvirnih latinskih besedil.

Osnovna literatura / Basic reading:
- S. Kopriva: Latinska slovnica. Maribor: Obzorja, 1989, str. 121–325.
- R. Čepon: Mala latinska slovnica. Ljubljana: Modrijan, 2005, str. 59–141.
- Keller, A.-Russel, S.: Latinščina od besed do branja. 1. del. (Priredil David Movrin). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Pomožna literatura / Additional reading:
- Breda Čop, Aurea Roma. Ljubljana: Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete, 2000, str. 90–220
- Keller, A.-Russel, S.: Latinščina od besed do branja. Vaje. (Priredil David Movrin). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.