Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina

Vsebina

1. Ruska pisava in osnove pravopisa
2. Učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija)
3. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja:
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, svojilnih, osebnih in kazalnih zaimkov 4., 5 sklon)
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih
- glavni števniki, vrstilni števniki
- glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika, povratni glagoli, glagoli premikanja
- tvorjenje imen po očetu
4. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem:
- poimenovanje oseb in predmetov,
- predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje,
- družina in dom,
- študij in prosti čas,
- opis osebe (značaj, zunanjost, obleka)
5. Najosnovnejši govorni vzorci