Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Podržaj Tina

V 1. semestru:
1. Obdelava zahtevnih slovničnih tem s poudarkom na posebnostih: pomenske skupine samostalnikov (nomina essendi, nomina agentis, nomina instrumenti, nomina collectiva ipd.), posebnosti sklanjatve samostalnikov in števnikov, sistem glagolskih oblik v sodobni poljščini s poudarkom na temah, ki povzročajo največ težav (glagoli gibanja, tvorba/pretvorba vidskih parov, glagolske predpone), zapletene večstavčne povedi in funkcija modulantov (členkov in medmetov), struktura besedila, jezikovna norma v govorjenem in pisanem jeziku.
2. Nadgradnja leksikalnega fonda iz različnih strokovnih področij.
V 2. semestru:
1. Branje specializiranih in umetnostnih besedil, ki predstavljajo socialne in funkcijske zvrsti poljskega jezika.
2. Izpopolnjevanje spretnosti slušnega razumevanja besedil (poslušanje radijskih iger in drugih oddaj, gledanje filmov ter raznovrstnega avdiovizualnega gradiva).
3. Prevajanje izbranih besedil različnih zvrsti.

1. Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, pod redakcją M. Zimnaka, Kraków 1995
2. U. Awdiejew, E. Dąmbska, E. Lipińska, Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne, Kraków 1992
3. Czarnecka, M. Gaszyńska, Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych, Kraków 1990
4. W. Śliwiński, To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych, Kraków 1991
5. E. Lipińska, Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków 2004
6. Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Bańko, Warszawa 2005
7. Wielki słownik wyrazów obcych, pod red. M. Bańko, Warszawa 2003