Marksizem in kritična teorija

Marksizem in kritična teorija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina

Vsebina predmeta vključuje predstavitev temeljnih pojmov marksizma in njihove razširitve z zgodovino idej ter z novimi smermi sodobne kritične teorije.

Glavne teme:
- Glavni pojmi zgodovine idej.
- Glavni pojmi marksizma.
- Uvod v kritično teorijo in v smeri sodobne kritične teorije.
- Ideja velike verige bivajočega; hierarhija petih čutov; problem pogleda v zgodovini in njegov pomen za sodobno kulturo; zgodovina telesa in telo v vsakdanjem življenju; pomen zgodovine idej za filozofijo in vprašanje o razsvetljenstvu; mesto Marxa in Freuda.
- Marx, Engels in marksizem; iztek nemške klasične filozofije; kritika Hegla in heglovcev; Marxova kritika politične ekonomije; Engelsova kritika antropologije; zgodovina marksističnega gibanja; pomen Korscha, Lukacsa, Gramscija, Althusserja idr.; možnosti navezave na feminizem.
- Kritična teorija; recepcija Marx; Adorno in Horkeimer; Marcusejeva kritika sovjetskega marksizma; utemeljitev navezave marksizma na psihoanalizo; kritika novofreudovskega revizionizma; Reichova kritika psihoanalize; Reich, množična psihologija fašizma in shizofrenija; Adorno in njegova analiza fašizma; Benjaminova analiza zgodovine in umetnosti; Žižkova analiza fetišizma itn.
1. - Kaj je razsvetljenstvo?; Rousseau in njegovo mesto v razsvetljenstvu; Kant in njegov odgovor na vprašanje o razsvetljenstvu; kritična teorija in dialektika razsvetljenstva; Kant in Foucault; razmerje med vprašanjem o razsvetljenstvu in vprašanjem o revoluciji; Foucault in njegov odgovor na vprašanje Kaj je kritika?; feminizem kot razsvetljenski projekt.
2. - Kaj je revolucija?; revolucija v znanosti; pomen kopernikanske revolucije; politična revolucija; pomen francoske revolucije; Rousseau in francoska revolucija; Marx in proletarska revolucija; reforma ali revolucija; pomen Luxemburg, Trockega idr.; revolucija in spol; seksualna revolucija.
3. - Kaj je kritika?; Kant in pomen njegovih kritik; Foucaultova kritika Kanta; Foucault in Deleuze; Deleuze in njegova kritika Kanta; Deleuze in Nietzsche; Nietzschejeva nova podoba misli proti tradicionalni ali dogmatični podobi misli; napaka, iluzija in neumnost; Deleuze o Marxu in Freudu; Deleuze in Guattari ter pomen njune kritike Marxa in Freuda; kapitalizem in shizofrenija; materialistična psihiatrija; koncept želeče produkcije; problematika azijskega produkcijskega načina; koncept pradržave; divjaki, barbari, civilizirani; koncepta shizoanalize in mikropolitike; molekularna revolucija; manjšinska literatura in manjšinski feminizem; oblast in odpor, spol in spolna razlika.
4. - Ideje in ideologije; koncept ideje v zgodovini idej in filozofije; koncept ideologije v marksizmu; camera obscura ideologije; ideološki aparati države in materialnosti ideologije; Althusser o Marxu in Freudu; Lacanova vrnitev k Freudu; Lacan in Marx; Balibar in Marxova filozofija; Altusser, Balibar in problem državljanov Evrope; Žižkov koncept ideološke fantazme; Jamesonova kritika multikulturalizma; marksizem in postkolonializem.
5. - Pomen feminizma; Marx, Engels in materialna produkcija; produkcija stvari in produkcija ljudi; delitev dela in spol; menjava dobrin in menjava žensk; kritika Lévi-Straussa pri Beauvoir in Althusserju ; Beauvoir in njena kritika historičnega materializma; koncept drugega spola; razredni boj in vojna med spoloma; telo, oblast, spol; pomen marksizma za feministično gibanje; pomen poznega Althusserja in njegovega aleatoričnega materializma; materializem in feminizem.

Raziskovanje glavnih tem je umeščeno v širši kontekst vprašanja »Kaj je razsvetljenstvo?« in sodobnih kritičnih teoretskih razprav.