Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste

Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana

Prvi del:
1. Poglobitev znanja osnov ruskega glasoslovja, kratki ponovitveni tečaj ruske izgovorjave (redukcija samoglasnikov, mehki soglasniki, naglasni vzorci, stavčna intonacija).
2. Poglobitev slovnice ruskega jezika na različnih jezikovnih ravneh.
Morfosintaksa:
– osnovni sklanjatveni vzorci (sklanjanje samostalnikov, pridevnikov, osebnih in kazalnih zaimkov v ednini in množini v vseh sklonih), – dovršna in nedovršna oblika glagola, vidski pari (tvorjenje, osnovna sintaktična raba), – mehki tip sklanjatve pridevnika, – samostalniška raba pridevnikov, – zveze števnika s samostalnikom in pridevnikom.
Leksika: Osnovno besedje v okviru naslednjih tem: osebni podatki, šola, izobraževanje, dom, stanovanje, jedi, nakupi.

Drugi del:
Morfosintaksa in besedotvorje:
– polna in kratka oblika pridevnika in njuna funkcija v stavku, – stopnjevanje pridevnika, – vrstilni števniki, – tvorjenje pomanjševalnic, – glagoli premikanja,
– tvorjenje predponskih glagolov, – prislov, – povedkovnik.
Skladnja: Komunikativni tipi stavkov.
Leksika: Osnovno besedje v okviru naslednjih tem: prosti čas, počitnice, dopust, vrste prevozov, mesto, čas, koledar, meseci, vreme. Najosnovnejši govorni vzorci.

Učbenika:
????????? ????????, ???? ?????????: ???????! 2.1 ??????? ???? ??? ????????. ??????? ????.»????????», ????? ?????????, 2013, ?. 9-167.
?. ?. ?????????‚ ?. ?. ???????????: ??????? ???? ? ???????????. ??????: «??????? ????» 2005.
Slovnici:
P. Jakopin: Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS 1968.
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006.
Slovarji:
S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990.
R. Pretnar: Rusko-slovenski slovar. Ljubljana 1964.
J. Kotnik: Slovensko-ruski slovar. Ljubljana 1972.