Motivi in teme v slovenski književnosti

Motivi in teme v slovenski književnosti

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Predmet podaja različne preglede motivike in tematike od začetkov do sodobnosti. Zaradi menjavanja vsebin navajam kot primer eno izmed načtovanih tem: ljubezensko temo v slovenski poeziji. Tovrstna tema torej vključuje ljubezenske pesmi – pregled slovenske ljubezenske pesmi poteka od prve ljubezenske pesmi (Auersperški fragment) do najnovejših pesniških zbirk mladih pesnikov in pesnic (npr. J.Jakob, T. Kramberger). Pred romantiko predstavi le nekaj pesmi, v Prešernovem ustvarjanju pa se usmeri na njegovo ljubezensko liriko, kjer predstavlja Krst pri Savici začetek slovenske ljubezenske pripovedi. V literaturi slovenske moderne spoznajo študentje pesmi Ivana Cankarja in Otona Župančiča, v obdobju med obema vojnama pa pomen ljubezenske teme v pesništvu Srečka Kosovela in Alojza Gradnika. Seznanijo se tudi z ljubezensko poezijo slovenskih intimistov – začetnico sodobne slovenske poezije. Sodobno slovensko ljubezensko pesem spoznavajo ob predstavitvi osrednjih poetik ljubezenskih (erotičnih) pesnikov in pesnic: M. Kleča, I. Svetina, M. Vidmar, B. Mozetiča, U. Zupana, M. Komelja, T. Kramberger, P. Čučnika , B. Korun …

- Andrej Capuder, 1987: Petrarka, poslednji trubadur. V: Petrarca: Lirika. Ljubljana: MK. COBISS.SI-ID 683265
- Janko Kos, 1970: Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 31260161
- Boris A. Novak, 1998: Trubadurski kult oblike kot jezikovnega ekvivalenta ljubezni. Primerjalna književnost 2, 15–45. COBISS.SI-ID 8744704
- Boris Paternu, 1994: France Prešeren: 1800–1849. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF. COBISS.SI-ID 44750080
- Denis de Rougemont, 1999: Ljubezen in zahod. Ljubljana: Založba/* cf. (Rdeča zbirka). COBISS.SI-ID 108572672