Nemški jezik v sistemu in rabi I

Nemški jezik v sistemu in rabi I

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja

Vsebina

Tesnierjeva vezljivostna izhodišča ter nadaljnji razvoj vezljivosti; sodobne germanistične vezljivostne teorije; logična, semantična, skladenjska vezljivost ter pragmatično-besedilni vidiki vezljivosti; aktantifikacija argumentov; obvezni in neobvezni aktanti, izpustljivi aktanti, glagolska, samostalniška in pridevniška vezljivost, nominalizacija; nemški stavčni vzorci; ubesedovanje: referenca in predikacija, onomaziološki vidiki ubesedovanja, vrste in posebnosti kongruence in inkongruence.