osnove varovanja in ohranjanja knjižničnega gradiva

osnove varovanja in ohranjanja knjižničnega gradiva

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malešič Jasna, prof. dr. Šauperl Alenka

• Poznavanje značilnosti in sestave ter identifikacija različnih vrst nosilcev informacij
• Sestavni deli knjige, vrste in značilnosti knjižnih vezav
• Rokovanje in pogoji hrambe različne vrste nosilcev informacij
• Opremljanje, postavitev in rokovanje s knjižničnim gradivom za preprečevanje poškodb
• Poškodbe in zaščita različnih vrste nosilcev informacij:
• Vzroki poškodb knjižničnega gradiva
• Varovanje pred poškodbami v posebnih okoliščinah: razstave, digitalizacija
• Čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu
• Naravne nesreče in nezgode:
• Preprečevanje poplav in požarov
• Delovanje v primeru naravnih nesreč in nezgod
• Poglavitne poškodbe po poplavi in požaru
• Konserviranje in restavriranje starejšega knjižničnega gradiva

Addock, E. P. (ur.). (2000). IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo in Arhiv Republike Slovenije. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/pac/ipi/ipi1-sl…
ISO 11799:2015: Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials.
Canadian Conservation Institute. https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-con…
reCollections: caring for collections across Australia. https://aiccm.org.au/conservation/collection-care/
British library: Conservation: https://www.bl.uk/conservation
Ustrezni prispevki iz domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revij oziroma zbornikov