Pedagoška sociologija II

Pedagoška sociologija II

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Človekove pravice in vzgojno-izobraževalne institucije. Razlike med generacijami človekovih pravic. Človekove pravice in koncept državljanstva.

Državljan kot politično bitje, kot pravno bitje. Pravo, zakon in privzgajanje odgovornosti. Vzgoja za odgovorno državljanstvo. Demokracija in demokratično. Državljan kot suveren in učitelj kot mesto vzpostavljanja avtoritete.

Vzgoja v javni šoli: svoboda in avtonomija subjekta. Permisivnost, avtentičnost in neavtonomni subjekt. Vzgoja in ideologija.

Vzgojni koncept javne šole:med besedo in dejanjem (kaj govorimo in kako ravnamo); šolska kultura - socialni odnosi; sodelovanje s starši in delovanje v lokalnem okolju;

Državljanska vzgoja: znanje, spretnosti in vrednote. Državljanska in domovinska vzgoja.

Kategorična opozicija med t. i. ''sodobno'' in ''tradicionalno'' šolo vzpostavlja pedagoški diskurz (pre)obremenjenosti. Govor v opozicijah ali-ali onemogoča kritično mišljenje. Tradicionalnost in subverzivnost znanja.

Teoretični modeli in različne politike obravnave nasilja, rabe in zlorabe drog, socialne depriviligiranosti, … v vzgojno-izobraževalnem prostoru.

- Barry, B. (2001). Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge (UK): Policy Press.
- Baskar, B. (ured). (1988). Latinščine, prosim. Ljubljana: Krt.
- Bratlinger, E. (2003). Dividing Classes. How the Middle Class Negotiates and Rationalizes School Advantage. RoutledgeFalmer: London, New York.
- Dewey, J. (1997 [1938]). Experience & Education. New York: Touchstone.
- Durkheim, E. (1981). Sociologija i vaspitanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Haydon, G. (1987) (eds.). Education and Values. London: Institute of Education. University of London.
- Lasch, C. (1979). Culture of Narcissism. New York: Warner Books.
- MacBeath, J. (1999). School must speak for themselves: The case for school self-evaluation. London: Routledge.
- Milner, J. C. (1992). Dekompozicija naravnih pogledov na šolo. V: Bahovec, D. E. (ured.). Vzgoja med gospostvom in analizo. Ljubljana: Krt, str. 27-61.
- Kovač Šebart, M., idr. (2004). Podatki iz mednarodnih raziskav v povezavi s problematiko obremenjenosti otrok – ali preobremenjenost kot posledica diskurza. Sodobna pedagogika, št. 5, str. 70–97.
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.