Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij

Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

1. Menedžment, vodenje in šolski sistem ter vzgojno-izobraževalna institucija:
- Pojem in posebnosti šolskega managementa.
- Nastanek in razvoj šolskega managementa.
- Teorije in modeli menedžmenta ter vodenja vzgojno-izobraževalnih institucij.
- Omejitve teorij in modelov menedžmenta ter vodenja vzgojno-izobraževalnih institucij.

2. Načrtovanje razvoja vzgojno-izobraževalne ustanove:
- Poslanstvo, vizija, razvojni načrt.
- Pojem vizije ustanove, načela načrtovanja vizije; operativna struktura in področja načrtovanja vizije.
- Pojem kreativne šole in razvojne kulture.
- Nameni in uporabnost razvojnih načrtov.
- Šolsko zasnovano načrtovanje razvoja šole.
- Analiza etap razvojnih načrtov (ocena- audit, definicija- redefinicija, izdelava razvojnega načrta in zagotavljanje pogojev (financiranje), uresničevanje; spremljanje, evalvacija, poročanje/poročilo).
- Kakovost v vzgojno-izobraževalni instituciji.

3. Ravnatelj in vodenje vzgojno-izobraževalne ustanove:
- Položaj in naloge ravnatelja kot pedagoškega in upravnega vodje.
- Izobraževanje ravnateljev.
- Moč in kompetence ravnatelja.
- Osebnostne karakteristike in odlike.
- Ravnatelj in motivacija učiteljev za sodelovanje.
- Ravnatelj in sodelovanje šolske svetovalne službe pri vodenju šole.

4. Kultura vzgojno-izobraževalne ustanove:
- Pojem in značilnosti pedagoškega režima, kulture in klime vzgojno-izobraževalne ustanove.
- Značilnosti kulture.
- Razvijanje sodelovalne in timske kulture v vzgojno-izobraževalni ustanovi.

5. Ravnatelj in odnos do strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalni ustanovi:
- (Ne)zadovoljstvo in (pre)obremenjenost strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalni ustanovi.
- Konflikti in reševanje konfliktov v vzgojno-izobraževalni ustanovi.
- Razvoj kariere strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalni ustanovi.

● Gregorčič Mrvar, P., Kalin, J., Mažgon, J., Muršak, J. in Šteh, B. (2016). Skupnost in šola: vrata se odpirajo v obe smeri. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ID=284410880
● Harris, A. (2008). Distributed Leadership: According to the Evidence. Journal of Educational Administration, 46, št. 2, str. 172–188. ID=1131780
● Resman M. (1994). Načrtovanje razvoja šole. Vzgoja in izobraževanje, 25, št. 6, str. 3–8. ID=1131780
● Resman, M. (1994). Ravnatelj in vizija šole. Sodobna pedagogika, 45, št. 3–4, str. 122–132. ID=761348
● Resman, M. (1994). Ravnatelj in motivacija učiteljev za sodelovanje in kvaliteto dela. Sodobna pedagogika, 45, št. 5–6, str. 213–226. ID=761348
● Resman, M. (2005): Zakaj razvijanje timov in timske kulture na šoli. Sodobna pedagogika, 56, št. 3, str. 80–96. ID=761348
● Trnavčevič, A. (ur.) (2007). Ko država šepeta: marketinška kultura v šoli. Koper: Fakulteta za management Koper in Šola za ravnatelje. ID=234124288

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.