Seminar iz grške zgodovine

Seminar iz grške zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

Okvirne teme: grška zgodovina v predhomerski, arhaični, klasični in helenistični dobi. Branje in komentiranje temeljnih besedil o izbranih temah. Grški kulturni vpliv na tista ljudstva v evropskem prostoru, s katerimi so prihajali Grki v intenzivne stike (Kelti, Tračani, Iliri, Skiti, ljudstva stare Italije). Grška kolonizacija jadranskih dežel in njihov razvoj pod grškim vplivom. Branje in komentiranje virov o grški navzočnosti na današnjem slovenskem prostoru in v njegovem sosedstvu. Tematsko se seminar povezuje predvsem z arheologijo.

Izhodiščna literatura je enaka kot za predavanja iz grške zgodovine:
- R. Bratož, Grška zgodovina, Ljubljana 2010 (3., dopolnjena izdaja), 316 str. COBISS.SI-ID - 253509120
- Oto Luthar (s sodelavci), Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006, str. 17–133. COBISS.SI-ID - 223431424
- A. Sovre, Stari Grki, Ljubljana 2002 (2. izd.), 557 str. COBISS.SI-ID - 118045952
- B. Zlobec, Poročila antičnih geografov o severnem Jadranu. Od Hekataja do Plinija Starejšega, Zgodovinski časopis 53, 1999, str. 11-32. COBISS.SI-ID - 4293634
- M. Dillon, L. Garland, Ancient Greece. Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates (c. 800-399), London, New York 2000 (2. izdaja). COBISS.SI-ID - 14143330
- W. Schuller, Griechische Geschichte, München, Wien 1982 (2. izd. ali katera od poznejših izdaj). COBISS.SI-ID – 40641283
- I. Weiler, Griechische Geschichte, Darmstadt 1988 (2. izd. ali katera od kasnejših izdaj). COBISS.SI-ID - 49597187
- H.-J. Gehrke, Geschichte des Hellenismus, München 1990 (ali katera od poznejših izdaj). COBISS.SI-ID - 84023
- Poleg tega tudi branje naslednjih zbirk virov:
- M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997. COBISS.SI-ID - 67036160
- V. Vedaldi Iasbez, La Venetia orientale e l'Histria. Le fonti letterarie greche e latine, Roma 1994. COBISS.SI-ID - 1389873