Slovensko-nemško prevajanje

Slovensko-nemško prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žigon Tanja

Razširjanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje nemških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenski jezik: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd. Analiza prevodov in izhodiščnih besedil Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.

- Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID - 14133858
- Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. Durchgesehene und ergänzte Auflage. Tübingen: Niemeyer. COBISS.SI-ID - 4753672
- Herzog, Annelies/Michel, Arthur/Riedel, Herbert (1993): Idiomatische Redewendungen von A bis Z. Leipzig et. al.: Langenscheidt. COBISS.SI-ID - 432969
- Hessky, Regina/Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen: Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID - 3464034
- Jenko, Elizabeta M. (1996): Sich auf die Socken machen/Vzeti pot pod noge. Deutschslowenisches Wörterbuch der Redewendungen Celovec: Drava. COBISS.SI-ID - 42448640
- Frey, Christa et al. (1988): Sprichwörter für Ausländer. Leipzig: Enzyklopädie. COBISS.SI-ID - 40900962
- Fleischer, Wolfgang (1996): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Frankfurt/Main: P. Lang. COBISS.SI-ID - 3330146
- Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt/Main: Haag und Herchen Verlag. COBISS.SI-ID - 1429090
- Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul, Schmitt, Peter A. (ur.) (1998): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 7479906
- KUSTER, Helena. Slovenska strokovna besedila visoke stopnje specializiranosti med kulturnimi in globalnimi vplivi. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 79-88. COBISS.SI-ID - 746756
- Nord, Christiane (1988): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID - 4916066
- Nord, Christiane (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen: am Beispiel von Titeln und Überschriften. Tübingen: Francke. COBISS.SI-ID - 166242
- Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: De Gruyter. COBISS.SI-ID - 33172578
- Duden (2011, 7. izdaja). Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 62713954
- Debenjak, Doris et al. (2001; 2., prenovljena izdaja). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID – 114639616
- Debenjak, Doris et al. (2003; 2., prenovljena izdaja). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 120863744
- Duden, Richtiges und gutes Deutsch (2011, 7. izdaja). Mannheim. Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 53526626
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka, s kontrastivnim prikazom vsebin, izdelani za potrebe prevajalcev.