Španščina: jeziki strok D

Španščina: jeziki strok D

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Splošne značilnosti jezikov strok in specifične značilnosti posameznih jezikov strok (ekonomskega, pravnega …).
Razlike med standardnim jezikom in strokovnim jezikom.
Tipologija jezikov za specifične namene / jezikov strok.
Raznolikost strokovnega diskurza.
Glavne značilnosti strokovnih diskurzov v španščini. Strokovno izrazoslovje in terminologija.
Obravnava in analiza izbranih strokovnih besedil s področja akademskega izobraževanja, poklicnega življenja, humanistike in družbenih ved.
Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti.
Podajanje stališč in argumentiranje.
Reševanje problemov.
Poznavanje besedja, glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in pravopisa ter sociolingvističnih in pragmatičnih značilnosti španskega jezika za specifične namene.
Poznavanje splošnih kulturnih in družbenih značilnosti posameznih strokovnih področij.
Razvijanje komunikacijske spretnosti v okviru izbrane strokovne tematike.
Strategije branja strokovnih besedil.
Medkulturna pragmatika.

• AGUIRRE, B. Y HERNÁNDEZ, C. (1991): El lenguaje del turismo y de las relaciones públicas. Madrid, SGEL. COBISS.SI-ID - 41079138
• ÁLVAREZ, Miriam. (1997):Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo in jurídico. Madrid, Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 380835
• CABRÉ, María Teresa: ?Lenguajes especilazados o lenguajes para propósitos específicos? http://www.postgradolinguistica.ucv.cl/dev/documentos/45,362,Discurso_e…
• FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M. (1999): La lengua en la comunicación política (vol. I: El discurso del poder; vol. II: La palabra del poder), Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 13791074 COBISS.SI-ID - 13790562
• GONZALO GARCÍA, C. y GARCÍA YEBRA, V. (eds.) (2004): Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. Madrid: Arco Libros. COBISS.SI-ID - 55231586
• LERAT, Pierre (1997): Las lenguas especializadas. Barcelona: Ariel COBISS.SI-ID - 27586146
• MIGUEL, Elena de (2000): El Texto jurídico-administrativo; análisis de un orden ministerial. clac 4/200 http://www.ucm.es/info/circulo/no4/demiguel.htm
• MORENO FERNÁNDEZ, F. (2001): Lenguas de especialidad y variación lingüística. http://www.ub.edu/filhis/culturele/moreno.html