Španščina: jeziki strok D

Španščina: jeziki strok D

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Splošne značilnosti jezikov strok in specifične značilnosti posameznih jezikov strok (ekonomskega, pravnega …).
Razlike med standardnim jezikom in strokovnim jezikom.
Tipologija jezikov za specifične namene / jezikov strok.
Raznolikost strokovnega diskurza.
Glavne značilnosti strokovnih diskurzov v španščini. Strokovno izrazoslovje in terminologija.
Obravnava in analiza izbranih strokovnih besedil s področja akademskega izobraževanja, poklicnega življenja, humanistike in družbenih ved.
Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti.
Podajanje stališč in argumentiranje.
Reševanje problemov.
Poznavanje besedja, glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in pravopisa ter sociolingvističnih in pragmatičnih značilnosti španskega jezika za specifične namene.
Poznavanje splošnih kulturnih in družbenih značilnosti posameznih strokovnih področij.
Razvijanje komunikacijske spretnosti v okviru izbrane strokovne tematike.
Strategije branja strokovnih besedil.
Medkulturna pragmatika.

PROST, Gisele, NORIEGA FERNÁNDEZ, Alfredo. Al dí@. Curso superior de espanol para los negocios (Libro del Alumno, B2-C1). Madrid: SGEL, 2014.
PROST, Gisele, NORIEGA FERNÁNDEZ, Alfredo. Al dí@. Curso superior de espanol para los negocios (Libro de Ejercicios, B2-C1). Madrid: SGEL, 2014.
SANJUÁN LÓPEZ, Felisa, BUSTINDUY AMADOR, Ana. Espanol jurídico. Manual de espanol profesional (Libro del Alumno, Nivel Intermedio-Avanzado). Universidad de Alcalá, 2006.
CARBÓ MARRO, Carme, MORA SÁNCHEZ, Miguel Ángel. De ley. Manual de espanol jurídico. Madrid: SGEL, 2012.
AGUIRRE, B. Y HERNÁNDEZ, C. (1991): El lenguaje del turismo y de las relaciones públicas. Madrid, SGEL.
CABRÉ CASTELLVÍ, M. T. (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida.
CABRÉ, María Teresa: ?Lenguajes especilazados o lenguajes para propósitos específicos? http://www.postgradolinguistica.ucv.cl/dev/documentos/45,362,Discurso_e…
FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M. (1999): La lengua en la comunicación política (vol. I: El discurso del poder; vol. II: La palabra del poder), Madrid: Arco/Libros.
GONZALO GARCÍA, C. y GARCÍA YEBRA, V. (eds.) (2004): Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. Madrid: Arco Libros.
GUTIÉRREZ RODILLA, Berta. (2005): El lenguaje de las ciencias. Madrid, Gredos (col. “Ensenanza y Lengua Espanola, No.3)
MARTÍN MARTÍN, J. et alii. (1996) : Los lenguajes especiales. Granada, Comares.
LERAT, Pierre (1997): Las lenguas especializadas. Barcelona: Ariel
MIGUEL, Elena de (2000): El Texto jurídico-administrativo; análisis de un orden ministerial. clac 4/200
http://www.ucm.es/info/circulo/no4/demiguel.htm
MORENO FERNÁNDEZ, F. (2001): Lenguas de especialidad y variación lingüística. http://www.ub.edu/filhis/culturele/moreno.html
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.