Učne strategije in učenje tujih jezikov

Učne strategije in učenje tujih jezikov

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 10

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Tipologija in terminologija učnih strategij
Pomembnost učnih strategij
Uspešen učenec
Urjenje učnih strategij
Učne strategije za usvajanje besedišča (samostojne, družbene, spominske, kognitivne in metakognitivne strategije)
Učne strategije in usvajanje jezikovnih spretnosti
Učne strategije glede na vrsto inteligentnosti (jezikovna, logično-matematična, prostorska, telesno-kinestetična, glasbena, medosebna, avtorefleksivna, naturalistična)
Učne strategije v učbenikih za učenje tujih jezikov

- Coady, J. in T. Huckin. (ur.) 1997. Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge: CUP. (299 strani) COBISS.SI-ID - 72396288
- Lah Šuster, A. 2013. Učenje tujega jezika v otroštvu – stopnja osebnostne razvitosti in razvitosti strategij v 2. triadi OŠ. Vestnik za tuje jezike, letnik V, št. 1-2, str. 95-113.COBISS.SI-ID - 249563392 https://journals.uni-lj.si/Vestnik/issue/view/127
- Oxford, R. L. 1989. Strategy Inventory for Language Learning (SILL). https://richarddpetty.files.wordpress.com/2010/03/sill-english.pdf
- Oxford, R.L. 1990. Language Learning Strategies: what every teacher should know. New York: Newbury House. (343 strani) COBISS.SI-ID - 32380
- Pečjak, S. in A. Gradišar. 2012. Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.COBISS.SI-ID - 264720384
- Puchta, H. in M. Rinvolucri. 2005. Multiple Intelligences in EFL. Helbling Languages. (157 strani) COBISS.SI-ID - 13258546
- Šifrar Kalan, M. 2002. Usvajanje besedišča v španščini kot tujem jeziku. Magistrsko delo. Neobjavljeno. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (147 strani) COBISS.SI-ID - 19902818
- Šifrar Kalan, M. 2008. Učne strategije pri učenju tujega jezika. V: SKELA, J. (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, str. 30-50. COBISS.SI-ID - 238102528
- Šifrar Kalan, M. 2008. Raziskovanje učnih strategij za usvajanje besedišča. 2008. V: SKELA, J. (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, str. 51-73. COBISS.SI-ID - 238102528
Ostali aktualni spletni viri.

Priporočena literatura:
• Cohen, A.D. in S.J. Weaver. 2006. Styles- and Strategies-Based Instruction: A Teachers' Guide. University of Minessota: Center for Advanced Research on Language Acquisition.
• Dagarin Fojkar, M. 2008. Strategije za razvijanje govornega sporazumevanja pri zgodnjem učenju angleščine. V: SKELA, J. (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, str. 278-289.
• Harris, V. 2001. Helping learners learn: exploring strategy instruction in language classroom across Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
• Harris, V. 2002. Aider les apprenants a apprendre: a la recherche de strategies d'enseignement et d'apprentissage dans les classes de langues en Europe. Strasbourg: Editions du Conseil de I'Europe.
• Jurkovič, V. 2013. Effect of strategy based instruction on achievement test scores in a mixed language ability group of ESP learners. Ibérica 25, str. 195-214.
• Pinilla-Herrera A. in A. D. Cohen. 2019. Estilos y estrategias de aprendizaje. V: Muñoz-Basols, J., Gironzetti E. in Lacorte M. (ur.)The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. London, New York: Routledge.
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiple…
http://www.carla.umn.edu/strategies/resources/sbiclarify.pdf