Umetnost starega veka I

Umetnost starega veka I

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko

Predavanja skupaj s predmetom Umetnost starega veka II tvorijo celoto. V prvem delu se slušateljice in slušatelji seznanijo z najbolj značilnimi dosežki starih civilizacij Mezopotamije in Egipta, egejskih kultur bronaste dobe in grške umetnosti od njenih začetkov do klasične dobe; v drugem delu pa študentke in študenti dobijo vpogled v bistvene – na dosežkih klasične grške umetnosti utemeljene – slogovne smeri in ikonografske posebnosti ter mnogovrstne nove umetnostne naloge, ki so bile posebno značilne za helenistične monarhije in poznejši rimski imperij.
Predgrška in grška umetnost; Uvodoma so predstavljeni tisti dosežki stavbarstva, kiparstva in slikarstva starih civilizacij, ki so bistveno vplivali na porajanje samosvojih pojavnih oblik grške umetnosti. Sledi kratka predstavitev bronastodobnih egejskih kultur (oz. »kretsko-mikenske umetnosti«). Jedro predavanj v okviru prvega sklopa logično tvori grška umetnost od prvih zametkov geometričnega sloga kmalu po prelomu tisočletja, skozi dinamično arhajsko obdobje do klasične dobe v 5. stol. pr. Kr., ki jo (zlasti v Atenah) tradicionalno pojmujemo kot čas izjemnega kulturnega razcveta, ko so se izoblikovale mnoge – še dolgo zatem normativne – ikonografske paradigme poznejše antične (v dobršni meri pa tudi poantične, predvsem zgodnjenovoveške) upodabljajoče umetnosti Sredozemlja in zahodne Evrope.

- H. FRANKFORT: The Art and Architecture of the Ancient Orient, New Haven – London: Yale University Press, 1996. COBISS.SI-ID – 50182754
- W. S. SMITH: The Art and Architecture of Ancient Egypt, New Haven – London: Yale University Press, 1999. COBISS.SI-ID – 1287278
- J. G. PEDLEY: Greek Art and Archaeology, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007. COBISS.SI-ID - 45666402
- M. ROBERTSON: A History of Greek Art, 1-2, Cambridge, Cambridge University Press, 1975. COBISS.SI-ID – 17780578
- A. STEWART: Greek Sculpture, 1-2, New Haven – London: Yale University Press, 1990. COBISS.SI-ID - 1748809