Vzgoja za demokratično državljanstvo

Vzgoja za demokratično državljanstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

- Pojem državljana in državljanstva. Pravna država in demokracija.
- Razvoj pojmov državljan in državljanstvo v zahodni tradiciji.
- Državljanska in domovinska vzgoja. Patriotizem, nacionalizem, kozmopolitstvo.
- Povezava državljanske vzgoje s trojico: avtonomija, sodelovanje, participacija.
- Programi za demokracijo in koncepti dobrega državljana (osebno odgovorni državljan, participirajoči državljan, k pravičnosti usmerjeni državljan).
- Univerzalnost človekovih pravic in partikularnost kulturnih moralnih norm in identitet. Skupinske pravice in individualne pravice.
- Multikulturalizem in univerzalne državljanske pravice. Pravice skupine nasproti širši družbi in pravice skupine nasproti svojim članom in članicam, razmerje do norm kulture in posledice teh razmerij v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja.
- Vzgoja za demokratično državljanstvo ter vzpostavljanje razredne in šolske kulture z vidika zahtev socializacije in prevladujočih družbenih norm.
- Socialne, kulturne in druge razlike med posamezniki in posameznicami. Učinki različnih rešitev vzgojno-izobraževalnega sistema z vidika premoščanja kulturne in socialne prikrajšanosti. Analize konkretnih primerov.
- Šola kot družbena ustanova, ki prispeva k oblikovanju skupne državljanske identitete: razvoj politične pismenosti, razvoj stališč in vrednot ter dejavno vključevanje učencev v življenje šole in lokalne skupnosti. Pravo, zakon in privzgajanje odgovornosti.
- Primerjava učnega načrta Državljanska vzgoja in etika (1999) in učnega načrta Državljanska in domovinska vzgoja in etika (2011).
- Vzgoja za medije in državljanska vzgoja.

- Bijulkič, I., Sardoč, M. (avtor, urednik). Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje. Ljubljana: i2, 162 str.
- Gutmann, A. (2001). Demokratična vzgoja. Ljubljana : Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: i2, 324 str.
- Kodelja, Z. (2006). Pravičnost v izobraževanju. Ljubljana: Krt, 120 -226.
- Kovač Šebart, M., Krek, J. (2010). The public school, values and educational discourse. Pardubice: University of Pardubice, str. 61 – 188.
- Kovačič, G. (2013). Misliti prelome, lomiti ideologije. Ljubljana: Društvo 2000, 344 str.
- Kuhar, R. (2009). Na križiščih diskriminacije : večplastna in intersekcijska diskriminacija, (Projekt Protect - k enakosti). Ljubljana: Mirovni inštitut, 142 str.
- Salecl, R. (1993). Zakaj ubogamo oblast. Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 11-107.
- Šimenc, M. (ur.). (2012). Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji: Konceptualni okvir in razvoj kurikulumov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 103-129.
Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta. / Relevant bibliography available in libraries and on the Internet – following the agreement at the start of the academic year.