Zgodovina filmske teorije

Zgodovina filmske teorije

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Polona

Predmet Zgodovina filmske teorije detektira v filmski misli 20. stoletja serijo najpomembnejših avtorjev, nato pa s podrobnim branjem njihovih del postopoma sestavi svojevrstno virtualno knjižnico ključnih pojmov iz zgodovine filmske misli.

Pri tem enakovredno obravnava tako razmišljanja filmskih ustvarjalcev (Eisenstein, Epstein, Bresson, Godard, Passollini…), soočanja s filmom avtorjev drugih disciplin (filozofa Deleuze in Žižek, umetnostna zgodovinarja Gombrich in Panofsky, sociologa Baudrillard in Virilio…), predvsem pa tistih teoretikov, ki so vsa svoja razmišljanja in raziskave posvetili prav filmu. Med avtorji in deli, ki jih predmet obravnava, so:
Hugo Munsterberg (Film, psihološka študija. Nema fotodrama leta 1916), Sigfried Kracauer (Od Caligarija do Hitlerja, Narava filma), Lotte Eisner (Demonski ekran), Bela Balazs (Filmska kultura), Rudolf Arnheim (Film kot umetnost), Andre Bazin (Kaj je film), Jean Mitry (Estetika in psihologija filma), Edgar Morin (Film ali imaginarni človek), Pascal Bonitzer (Slepo polje, Dekadriranja), Michel Chion (Glas v filmu, Filmska glasba, Audiovizija), David Bordwell in Kristin Thompson (Zgodovina filma).

Obravnavane teoretske paradigme vključujejo:
- formalizem in strukturalizem,
- teorije filmskega aparatusa,
- feministično in postfeministično filmsko teorijo,
- psihoanalitsko in shizoanalitsko filmsko teorijo,
- marksistični in postmarksistični pristop,
- poststrukturalizem in postmodernizem,
- queer teorijo in
- postkolonialne študije filma.

Poudarek bo tako na širši epistemološki, ideološki in kulturni kontekstualizaciji omenjenih intervencij kot tudi na specifičnih spremembah, ki jih le-te zahtevajo na področju filmske analize in interpretacije (npr. intenzivnejše zanimanje za filmski zvok in kritično prevrednotenje hierarhičnega razmerja med zvokom in sliko.

Pregledni/enciklopedični/antološki viri:
Pam Cook, Knjiga o filmu (Ljubljana: UMco in Slovenska kinoteka, 2007)
Thomas Elsaesser in Malte Hagener, Film Theory: An Introduction Through the Senses (New York: Routledge, 2010)
Susan Hayward: Key Concepts in Cinema Studies (London in New York: Routledge, 1996)
Bill Nicholls: Movies and Methods, 2 zv. (Berkeley: University of California Press, 1976 in 1984)
Robert Stam: Film Theory: An Introduction (Malden, MA: Blackwell, 1999)

Primarni viri (izbrana poglavja iz):
Rudolf Arnheim: Film kot umetnost [1932] (Ljubljana: Krtina, 2000)
Béla Bálazs: Filmska kultura [1949] (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1966)
André Bazin: Kaj je film? [1958–1962] (Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2010)
Pascal Bonitzer: Slepo polje [1982] (Ljubljana: Studia humanitatis, 1983)
Francesco Casetti, Oko 20. stoletja: Film, izkustvo, modernost [2005] (Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2013)
Michel Chion: L'audio-vision: Son et image au cinéma (Pariz: Nathan, 1990) / Audio-Vision: Sound on Screen (New York : Columbia University Press, 1994)
Serge Daney: Filmski spisi [1983–1986] (Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2001)
Gilles Deleuze: Podoba-gibanje [1983] (Ljubljana: Studia humanitatis, 1991)
Lotte Eisner: L' écran démoniaque: Influence de Max Reinhardt et de l'expressionisme (Pariz: A. Bonne, 1952) / The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt (London: Secker & Warburg, 1973)
Annamarie Jagose: Queer Theory (Carlton, VIC: Melbourne University Press, 1996)
Sigfried Kracauer: From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German film [1947] (Princeton in Oxford: Princeton University Press, 2004)
Sigfried Kracauer: Theory of Film: The Redemption of Physical Reality (New York: Oxford University Press, 1960)
Jean Mitry: Esthétique et psychologie du cinéma (Pariz: Editions universitaires, 1965) / The Aesthetics and Psychology of the Cinema (Bloomington: Indiana University Press, 1997)
Edgar Morin: Le cinéma ou l'homme imaginaire: Essai d'anthropologie sociologique (Pariz: Éditions de Minuit, 1956) / The Cinema, or, The Imaginary Man (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005)
Hugo Münsterberg: The Film: A Psychological Study: The Silent Photoplay in 1916 [1916] (New York: Dover Publications, 1970)
Hamid Naficy: An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking (Princeton: Princeton University Press, 2001)
Anneke Smelik: And the Mirror Cracked: Feminist Cinema and Film Theory (Basingstoke: Macmillan, 1997)
Slavoj Žižek: Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and Out (New York: Routledge, 1992)