Projektor

Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov

Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov na I. stopnji bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu)

Namen projekta Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov na I. stopnji bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu) je usposobiti mentorje za praktično usposabljanje študentov I. stopnje bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu). Namen je spodbuditi sodelovanje strokovnjakov med fakulteto in gospodarstvom in negospodarskimi ustanovami za potrebe izvajanja študijskih programov. V okviru projekta bomo izdali tudi publikacijo in izvedli delavnico z domačimi in tujimi strokovnjaki.

Ciljna skupina: mentorji za praktično usposabljanje študentov I. stopnje bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu).

Aktivnosti projekta:

 • Izdaja publikacije kot podpora usposabljanju mentorjev.
 • Vsebinska usklajevanja in podrobna priprava na izvedbo delavnice.
 • Na delavnici v feb. 2009 – bo izveden zgoraj naveden program, opravljena bo refleksija udeležencev.
 • Delo na srečanjih bo potekalo kot razprava z mentorji in delo v skupinah.
 • Predstavljeni bodo primeri dobre prakse v Sloveniji, ki jih bodo pripravili zunanji udeleženci in primeri dobre prakse iz treh tujih različnih visokošolskih zavodov.
 • Izoblikovanje načrta, izvedbe in evalvacije za mentorje pred dejansko realizacijo študijske prakse in njihova priprava in izdelava pisne refleksije.
 • Na osnovi opravljene delavnice in pregleda pisnih refleksij udeležencev se pripravi evalvacija izvedbe projekta in pripravijo smernice za nadaljnje usposabljanj mentorjev in mentorsko delo.

Trajanje projekta: 1.7.2009 – 26.2.2010
Višina dodeljenih sredstev: 14.902,40 €
Kontaktna oseba za informacije: Urška Gruden

E: ursa.gruden@ff.uni-lj.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3. »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

 

Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov na I. stopnji bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu) – drugi del

(nadaljevanje projekta, ki je bil prijavljen na prvi del razpisa v juniju 2009) ter priprava predloga programa za izpopolnjevanje za mentorje v delovnih organizacijah

Cilj projekta je usposobiti mentorje za praktično usposabljanje študentov I. stopnje bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu). Namen je spodbuditi sodelovanje strokovnjakov med fakulteto in gospodarstvom in negospodarskimi ustanovami za potrebe izvajanja študijskih programov. Izdelati publikacijo s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini ter publikacijo z rezultati raziskave, ki bodo nastali na osnovi dobljenih rezultatov prve in druge delavnice. Izdelati tudi predlog programa za izpopolnjevanje za mentorje v  delovnih organizacijah. Vzpostaviti koordinacijsko telo fakultete za urejanje praktičnega usposabljanja ter pripraviti dokumente za formalno ureditev sodelovanja z delovnimi organizacijami oziroma mentorji.

Ciljna skupina: mentorji za praktično usposabljanje študentov I. stopnje bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu).

Aktivnosti projekta:

 • Od 1. marca do 1. aprila 2010 imenovanje koordinatorjev praktičnega usposabljanja po oddelkih fakultete, priprava načrta praktičnega usposabljanja po bolonjskih študijskih programih ter posvet s koordinatorji praktičnega usposabljanja, kjer bo  predstavljen načrt izvajanja praktičnega usposabljanja po bolonjskih študijskih programih in predstavitvijo dosedanjih aktivnosti in izkušenj. Do vključno septembra 2010 vzpostaviti bazo predvidenih delovnih organizacij oziroma mentorjev študentom v bolonjskih študijskih programih in priprava medsebojnih dogovorov o sodelovanju v praktičnem usposabljanju.
 • Od 1. aprila do 14. maja 2010 priprava in usklajevanje (z zunanjimi in tujimi sodelavci) glede izvedbe delavnice in pripravljalni sestanek s tujo inštitucijo v Beogradu.
 • Dne 14., 15., 22. in 28 maja 2010 izvedba druge delavnice (prva delavnica je bila izvedena v okviru prijave na prvi del razpisa v juniju 2009) za mentorje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s predstavitvijo teoretičnih izhodišč, izvedbo praktičnega dela mentorjev in predstavitvijo primerov dobrih praks v Sloveniji in tujini. Izvajalci delavnice bodo iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter iz desetih zunanjih inštitucij od tega treh iz tujine (PÄDAGOGISHE HOCHSCHULE KÄRNTEN - Avstrija, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE - Italija in Kancelarija za mlade Beograd -Srbija).
 • Do 14. maja 2010 priprava, urejanje in izid publikacije s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine kot podpora izvedbi zadnjega dela delavnice, kjer bodo le-ti predstavljeni.
 • Od 28. maja do 30. junija 2010 zbiranje in pregled refleksij, ki jih napišejo udeleženci delavnice.
 • Od 30 junija do 30 julija 2010 zaključna evalvacija delavnice -drugi del (nadaljevanje projekta, ki je bil prijavljen na prvi del razpisa v juniju 2009) in predlogi za nadaljnje delo mentorjev pri praktičnem usposabljanju.
 • Od 30. julija do 30. avgusta 2010 primerjalna analiza in obdelava refleksij mentorjev in primerov domačih in tujih dobrih praks s prvega dela delavnice (5., 6. in 13. februar 2010) in drugega dela delavnice (14., 15. 22. in 28. maj 2010) za izobraževanje mentorjev praktičnega usposabljanja.
 • Od 30. avgusta do 30. septembra 2010 priprava, urejanje in izid publikacije s pogledi na mentorstvo v praktičnem usposabljanju študentov po bolonjskih študijskih programih. Publikacija bo nastala kot rezultat raziskave opravljene v okviru prve delavnice (5., 6. in 13. februar 2010) in druge delavnice (14., 15., 22. in 28. maj 2010) za izobraževanje mentorjev praktičnega usposabljanja.
 • Do 30.9.2010 priprava predloga programa za izpopolnjevanje za mentorje v delovnih organizacijah.

Projekt je namenjen praktičnemu usposabljanju na vseh področjih, za katere izobražuje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: 
Anglistika, Arheologija, Bibliotekarstvo in informatika, Bohemistika, Etnologija in kulturna antropologija, Filozofija, Francistika, Geografija, Germanistika, Grški jezik, književnost in kultura, Italijanski jezik in književnost, Japonologija, Južnoslovanski študiji, Kulture vzhodne Azije, Latinski jezik, književnost in kultura, Medjezikovno posredovanje, Muzikologija, Pedagogika in andragogika, Polonistika, Primerjalna književnost in literarna teorija, Primerjalno jezikoslovje, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Psihologija, Rusistika, Sinilogija, Slovakistika, Slovenistika, Sociologija, Sociologija kulture, Splošno jezikoslovje, Španski jezik in književnost, Umetnostna zgodovina, Zgodovina

Organizacijsko vodenje projekta: doc. dr. Monika Govekar Okoliš, Renata Kranjčec in Urška Gruden 
Trajanje projekta: 1.3.2010 – 30.9.2010
Višina dodeljenih sredstev: 44.987,00 €
Kontaktna oseba za informacije: Urška Gruden
E: ursa.gruden@ff.uni-lj.si

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3. »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«