Projektor

Poletna šola – usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja študentov (v gospodarstvu in negospodarstvu)

Cilji: usposobiti mentorje za praktično usposabljanje študentov ter spodbuditi sodelovanje strokovnjakov med fakulteto in gospodarstvom ter negospodarskimi ustanovami za potrebe izvajanja novih (bolonjskih) študijskih programov. Seminar bo usposobil mentorje za kakovostno načrtovanje, izvajanje in evalvacijo mentorskega dela. Usposobili se bodo za nadaljnje razvijanje partnerskega modela kakovosti mentorsko-pedagoško-andragoškega dela v svojem delovnem okolju. Izmenjali bodo izkušnje s strokovnjaki, mentorji iz Slovenije in tujine.

 

Upravičenec je Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Datum začetka operacije: 19.5.2011. Datum konca operacije: 30.9.2011. Kontaktna oseba: Luka Hrovat. Višina skupnih stroškov operacije: 10.090,00. Višina javnih virov financiranja: 10.090,00.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3. »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«