Jezik B v praksi 1

Jezik B v praksi 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Leksika: obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem, izbrane aktualne družbene teme,
- razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Razumevanje zapisanih in govorjenih avtenticnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil.
- spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika
Slovnica:
- osnove fonetike in fonologije
- osnove oblikoslovja: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem casu, števnik.
- osnove pravopisa