Jezikovni sistem II (skladnja)

Jezikovni sistem II (skladnja)

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, izr. prof. dr. Čuden Darko

Vsebina

Predmet je celoleten, razdeljen v dva sklopa:
• 3. semester: Jezikovni sistem II A (30 ur P in 15 ur SE = 4 KT) in
• 4. semester: Jezikovni sistem II B (30 ur P in 15 ur SE = 3 KT)

Jezikovni sistem II A:
Parametri, ki določajo stavek kot strukturo in kot sporočevalno enoto (poved). Razlikovanje in razumevanje vrst in struktur nemških stavkov. Vrste, oblike in zgradba stavkov, položaj določnega glagola, stava vejice in sledeče teme:

• glagolska valenca
• stavčni členi in udeleženske vloge
• pojem predikacije, povedek, povedkovo določilo in funkcijski glagoliosebek, raba zaimka es; es kot korelat, kot zaimek in kot formalni stavčni člen
• kongruenca/ujemanje (tipi kongruence, kongruenca med osebkom in povedkom);
• prislovno določilo,
• naklonski členki, naklonska beseda
• predmet, razvojne tendence in opuščanje predmeta v rodilniku; dajalnik čustvenosti
• prilastek in povedkov prilastek; pristavek
• nominalni stavčni okvir

Jezikovni sistem II B:
Stavčni členi lahko imajo različne oblike in funkcije. Razmerja med tema vidikoma so večplastna, zato jih je včasih težko prepoznati in razmejiti. Pri predmetu se obravnava predvsem:
• zloženi stavek: priredje in podredje – vrste priredja in odvisnikov; perioda
• nominalno in verbalno izražanje skladenjskih funkcij
• polstavčne (nedoločniške in prislovne) ter pastavčne konstrukcije ter izpusti
• vrivek, topikalizacija in pristavek skladenjske posebnosti kot slogovna izrazna sredstva
• besedni vrstni red v funkciji sporočevalne perečnosti (členitev po aktualnosti)