Jezikovni sistem III (besedotvorje)

Jezikovni sistem III (besedotvorje)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

• Predmet besedotvorja in ključni pojmi.
• Razlika med besedotvorno in fleksijsko morfologijo.
• Vrste motivacije: fonetična, figurativna in morfosemantična.
• Okazionalizmi in leksikalizacija.
• Tvorjenke kot besedotvorni produkt.
• Klasifikacija morfemov (prosti morfem, predpona, pripona, medpona).
• Domači in tuji besedotvorni elementi, hibridi.
• Jezikovnozgodovinske ostaline.
• Morfemske variante (alomorfi).
• Linearna in hierarhična členitev tvorjenk: pojem neposredne sestavine. Pomensko razmerje med neposrednima sestavinama.
• Besedotvorni modeli, produktivnost in sprejemljivost. Besedotvorni pomeni in postopki (zlaganje, eksplicitna in implicitna izpeljava, konverzija, krnjenje, skrajševanje, križanje.)
• Tvorjenke v besedišču in v besedilu, besedotvorne paradigme: niz, skupina, gnezdo, besedotvorna sopomenskost in protipomenskost.
• Splošne značilnosti besedotvorja glavnih besednih vrst: samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.
• Izbrana poglavja: tvorjenke s števniki, tvorjenke kot primerjave, poimenovanja barv, izosebnolastne tvorjenke, navidezni pridevniški deležniki, komični učinki, razmerja med tvorjenko in pomensko ustrezno besedno zvezo, izražanje modalnosti z besedotvornimi elementi itd.

• Barz, Irmhild/Schröder, Marianne/Hämmer, Karin/Poethe, Hannelore (2002): Wortbildung – praktisch und integrativ. Ein Arbeitsbuch. Frankfurt am Main etc.: Lang, 187 str. COBISS.SI-ID - 11544840
• Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 242 str. COBISS.SI-ID - 14133858
• Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 353 str. COBISS.SI-ID - 4753672
• Naumann, Bernd (2000): Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen. Tübingen: Niemeyer, 119 str. COBISS.SI-ID – 9810952
• Tanzer, Harald/Cuden, Darko (2001): 2.000x Minuten-Training. Deutsch als Fremdsprache. Aufbauwortschatz. München: Compact, 140 str. COBISS.SI-ID - 17727330