Jezikovni sistem III (besedotvorje)

Jezikovni sistem III (besedotvorje)

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

Vsebina

• Predmet besedotvorja in ključni pojmi.
• Razlika med besedotvorno in fleksijsko morfologijo.
• Vrste motivacije: fonetična, figurativna in morfosemantična.
• Okazionalizmi in leksikalizacija.
• Tvorjenke kot besedotvorni produkt.
• Klasifikacija morfemov (prosti morfem, predpona, pripona, medpona).
• Domači in tuji besedotvorni elementi, hibridi.
• Jezikovnozgodovinske ostaline.
• Morfemske variante (alomorfi).
• Linearna in hierarhična členitev tvorjenk: pojem neposredne sestavine. Pomensko razmerje med neposrednima sestavinama.
• Besedotvorni modeli, produktivnost in sprejemljivost. Besedotvorni pomeni in postopki (zlaganje, eksplicitna in implicitna izpeljava, konverzija, krnjenje, skrajševanje, križanje.)
• Tvorjenke v besedišču in v besedilu, besedotvorne paradigme: niz, skupina, gnezdo, besedotvorna sopomenskost in protipomenskost.
• Splošne značilnosti besedotvorja glavnih besednih vrst: samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.
• Izbrana poglavja: tvorjenke s števniki, tvorjenke kot primerjave, poimenovanja barv, izosebnolastne tvorjenke, navidezni pridevniški deležniki, komični učinki, razmerja med tvorjenko in pomensko ustrezno besedno zvezo, izražanje modalnosti z besedotvornimi elementi itd.