Klasična sociološka misel

Klasična sociološka misel

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd

Predmet predstavlja nastanek sociologije v okviru drugih družboslovnih in humanističnih ved in njen heterogeni teoretski razvoj. Predmet predstavi glavne klasične teoretizacije sociologije, njenega predmeta in epistemoloških pristopov skozi analizo izbranih delov opusov socioloških klasikov, kot so Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Parsons, Blumer, Berger in Luckmann, Foucault, Bourdieu in drugi.

Izbrana poglavja iz:
• Adam, F., in Tomšič, M. (ur.), Kompendij socioloških teorij. Ljubljana: Študentska založba, 2004. COBISS.SI-ID – 213939968
• Berger, P., in Luckmann, T.: Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1988. COBISS.SI-ID – 3748352
• Durkheim, É.: Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Krtina, 2009. COBISS.SI-ID – 248691968
• Marx, K., in Engels, F.: Izbrana dela v petih zvezkih, I. in II. zvezek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979. COBISS.SI-ID – 11644929
• Marx, K.: »Uvod k Očrtom kritike politične ekonomije«, v: Kritika politične ekonomije 1857/58, Ljubljana: Delavska enotnost, 1985, str. 19-40. COBISS.SI-ID – 4112384
• Simmel, G.: Izbrani spisi o kulturi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2000. COBISS.SI-ID – 107983360
• Simmel, G.: Temeljna vprašanja sociologije: Individuum in družba. Ljubljana: Studia humanitatis, 1993. COBISS.SI-ID – 36196096
• Weber, M.: Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988. COBISS.SI-ID – 6785024
• Adam, F.: Sociološki portreti. Maribor: Založba Obzorja, 1996. COBISS.SI-ID – 39259905
• Collins, R.: Max Weber, kratek oris / Turner, B. S.: Sociologija in humanistika. Maribor: Subkulturni azil, 2009. COBISS.SI-ID – 62071297
• Heinrich, M.: Kritika politične ekonomije: Uvod. Ljubljana: Sophia, 2013. COBISS.SI-ID – 271974656
• Wallerstein, I.: »Dediščina sociologije«, v: Utopistike / Dediščina sociologije. Ljubljana: Založba /*cf., 1999, str. 75-133. COBISS.SI-ID – 103269376
• Wallerstein, I. et al.: Kako odpreti družbene vede. Ljubljana: Založba /*cf., 2000. COBISS.SI-ID – 105790208
Temeljna literatura in literatura za seminar bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta. Objavljena bo na začetku semestra.