zgodovina

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj

Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

V6-2029

Obdobje trajanja projekta

01. 11. 2020 - 31. 10. 2022, podaljšan do 31.1.2023

Letni obseg

0,80 FTE

Vodja projekta

Irma Potočnik Slavič

Veda in področje

Humanistične vede / Geografija / Aplikativna geografija

Sodelujoče raziskovalne organizacije

UL BF

UL FGG

Podeželje je prostor pomembnih sprememb in funkcij ter poligon raznovrstnih interesov:

kjer se območja različnih interesov prekrivajo, prihaja do konfliktov, lahko pa tudi do obojestranske koristi. Na podeželju v Sloveniji je pričakovati, da bo ob vse večjih premembah in vse večjemu številu raznovrstnih akterjev tudi v prihodnje vedno več interakcij, potreb po usklajevanju raznovrstnih interesov in razreševanju konfliktov.

Zavedamo se, da morajo biti načini preprečevanja in reševanja konfliktov prilagojeni konkretni situaciji – v sklopu projekta bomo tako na terenu prepoznavali različne tipe konfliktov, različne akterje, obstoječe načine reševanja konfliktov ter na študiji primera to podrobneje raziskali in prikazali. Tako razširjamo pogled na konflikte na podeželju, saj jih ne obravnavamo le kot dogodek z negativno konotacijo, ampak imajo konflikti lahko tudi različne pozitivne učinke:

 • lahko pomagajo/vplivajo pri spreminjanju obstoječe zakonodaje;
 • pomagajo pri pridobivanju novih podatkov,
 • pri ustvarjanju skupnega jezika,
 • pri odpravljanju napak v procesu prostorskega načrtovanja
 • lahko kot katalizatorji pravzaprav pospešijo reševanje določenega problema (Guštin, Potočnik Slavič, 2020).

V naši raziskavi konflikte na podeželju opredeljujemo širše – konflikt kot proces, ki spodbuja akterje k sodelovanju in povezovanju, kar vodi v iskanje rešitev v smeri trajnostnega razvoja podeželja.

Ključno za preprečevanje in reševanje konfliktov ter za usmerjanje razvoja večfunkcijskega podeželja v Sloveniji je:

 •  pravočasno predvidevanje, kje in kakšni konflikti bodo verjetno nastali;
 •  ustrezno soočanje akterjev pred ali med samim konfliktom;
 • spremljanje reševanja konflikta (in njegovega potencialnega ponavljanja);
 • kritičen razmislek, kaj smo se v določenem konfliktu naučili (da bi tovrstne izkušnje, znanje in veščine lahko uporabili pri preprečevanju novih konfliktov);
 • sistemski in povezan način zaznavanja, spremljanja, preprečevanja in reševanja konfliktov, ki bo vključeval miselne modele in gonilne sile ter upošteval izkušnje iz obstoječih vzorcev in dogodkov.

Projektno skupino sestavljajo trije partnerji (FF, BF, FGG), ki imajo relevantne izkušnje na področju, ki ga naslavlja projekt. Projektno skupino sestavljajo sodelavci:

 • Irma Potočnik Slavič (vodja projekta), Barbara Lampič, Nejc Bobovnik, Sara Uhan in Lea Rebernik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, FF);
 • Andrej Udovč, Anton Perpar in Janja Rudolf (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, BF);
 • Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok in Gašper Mrak (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, FGG).

Projekt poteka od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022, sestavljen je iz šestih delovnih sklopov (DS; pet je vsebinskih, šesti je povezan z upravljanjem projekta, komunikacijo in širjenjem projektnih rezultatov).

DS

POUDAREK

VODI

SODELUJETA

MESEC

DS 1

Prepoznavanje konfliktov na podeželju – teoretično-metodološka izhodišča

FF

BF

FGG

11. 20 - 2. 21

DS 2

Prepoznavanje ključnih procesov in analiza sprememb na podeželju v Sloveniji

BF

FGG

FF

1.- 6.21

DS 3

Zaznavanje in dojemanje konfliktov na podeželju

FF

BF

FGG

3. 21 - 2. 22

DS 4

Ocena uspešnosti reševanja izbranih konfliktov in izvedba pilotnih primerov reševanja

BF

FGG

FF

1.22-8.22

DS 5

Oblikovanje predlogov reševanja konfliktov in priporočil za sistemsko urejanje

FGG

FF

BF

5.-10.22

DS 6

Upravljanje projekta, komunikacija in širjenje projektnih rezultatov

FF

BF

FGG

11.20-10.22

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Obvestila / Novice / Dogodki projekta

Na uvodnem sestanku (10. 11. 2020) so projektni partnerji skupaj z vsebinsko spremljevalko dr. Bernardo Čebulj (MKGP): opredelili projektne aktivnosti v novembru in decembru 2020, pregledali delovne sklope (DS 1-6) in določili odgovorno osebo (-e) s posamezne partnerske ustanove, ki je zadolžena za izvedbo aktivnosti v posameznih DS, ter o pripravi vmesnega vsebinskega poročila.

Namen letošnjega srečanja je predstaviti drugačno vlogo konfliktov na podeželju v Sloveniji. Le-te je mogoče opredeliti kot enkratno, ponavljajoče ali večletno nasprotje med akterji, ki nastane zaradi različnih razlogov (npr. zaradi različnih funkcij podeželja, nezdružljivih interesov, različnega dojemanja podeželja, nedorečenosti zakonodaje ipd.). Konflikte običajno dojemamo kot nekaj negativnega, na oktobrskem srečanju pa bi predstavili razmišljanja, ugotovitve in primere, kako konflikti lahko tudi spodbujajo iskanje rešitev, sodelovanje in tlakujejo nove razvojne poti podeželja.

Vabilo

Brošura