Latinščina II

Latinščina II

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, lekt. Čop Breda

Vsebina

Nadaljevalni tečaj latinščine.
1. semester
- utrditev in poglobitev oblikoslovja latinščine. Glagoski sistem: konjunktiv; sestavljeni časi;
- poglobitev in razširitev besedišča;
- osnove latinske skladnje: skladnja latinskih sklonov; raba naklonov v neodvisnih stavkih; accusativus in nominativus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus;
- besedotvorje: izpeljava in sestava besed (samostanikov, pridevnikov in glagolov).

2. semester
- zahtevnejše skladenjske strukture: gerundij in gerundivni sklad; raba naklonov v odvisnih stavkih: odvisniki prve stopnje; odvisniki druge stopnje; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor.
- paralele skladenjskih struktur v živih jezikih;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil;
- branje in prevajanje krajših prirejenih besedil.