Makedonski jezik 1

Makedonski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Predavanja: makedonski jezik v južnoslovanskem jezikovnem prostoru; oblikovanje južnoslovanskih jezikov; oris zgodovine makedonskega jezika;
glasovni in grafemski sestav makedonskega knjižnega jezika; naglas, naglasni sklopi, stavčni naglas; glasovne premene; pravopisna in pravorečna norma; osnovne oblikoslovne značilnosti makedonskega jezika; besedne vrste: števnik, osebni in svojilni zaimek, samostalnik in pridevnik (določni člen), glagol (sedanjik, da-zgradba, prihodnjik).

Jezikovne vaje: branje in pisanje v makedonski cirilici; razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na osnovni ravni; spoznavanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; razvijanje leksikalnih kompetenc; raba jezikovnih priročnikov in IKT.