Medkulturnost slovenskega prostora

Medkulturnost slovenskega prostora

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet Medkulturnost slovenskega prostora je sestavljen iz predavanj in seminarja.
Pri predavanjih sta obravnavana dva sklopa:
- slovenska kulturna zgodovina ter družbeni, (geo)politicni in gospodarski razvoj na Slovenskem nekoc in danes v luci medkulturnosti (predavanje in seminar) in
- slovenski jezik in književnost v medkulturnem položaju (predavanje).

Podrobneje bodo obravnavane naslednje teme:

- izbrana poglavja iz slovenske kulturne zgodovine, najpomembnejše prelomnice v slovenski zgodovini ter vpliv na nadaljnji razvoj v medkulturni perspektivi;
- historicna in sodobna regionalna razdelitev slovenskega prostora ter regionalni razvoj.
- položaj manjšin v Sloveniji ter položaj slovenske manjšine v sosednjih državah; migracijska politika in integracija v slovensko družbo (v evropski primerjavi in širši družbeni perspektivi)
- slovenski medijski prostor nekoc in danes ter vpliv novih medijev na razvoj družbe, kulture, znanosti;
- kulturne ustanove, kulturna politika, institucionalna in neinstitucionalna kultura ter
- slovenski politicni, pravni in izobraževalni sistem, zdravstveno in socialno varstvo, gospodarski razvoj;

- zgodovina slovenskega jezika v prevodih;
- funkcija prevoda v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika in razvoju slovenske literature, kljucni prevodni teksti s tega vidika od 10. stoletja dalje;
- vloga prevoda pri promociji slovenske književne in širše kulturne produkcije nekoc in danes
ter
- funkcija prevoda pri vzpostavljanju norme slovenskega knjižnega jezika.

Pri seminarju študenti pripravijo krajšo seminarsko nalogo ter se udeležijo nekaterih vodenih ogledov (kulturne znamenitosti Ljubljane, NUK, gledališka predstava itd.)