Nemščina za prevajalce III

Nemščina za prevajalce III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:
a) Nemška slovnica 3
b) Nemški jezik in prevajanje 2

a) Nemška slovnica 3
Študenti se bodo seznanili s sintakso nemškega jezika. Osredotočili se bodo na delitev povedi po različnih parametrih (Satz: Satztyp, Satzform, Satzart), vrstni red v nemški povedi (Vorfeld, Nachfeld, Rahmenkonstruktion, Ausrahmung) in pregled odvisnikov v nemščini.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijajo ustreznih prevodnih strategij.

b) Nemški jezik in prevajanje 2:
Poudarek je na razširjanju jezikovnih kompetenc, in sicer ustnega in pisnega izražanja, slušnega razumevanja ter na širjenju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij itn.
Analiza izvirnih in ciljnih besedil. Obravnava specifičnih prevajalskih problemov. Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo.

- Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut. COBISS.SI-ID - 572680
- Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München. COBISS.SI-ID - 42221569
- Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al. COBISS.SI-ID - 16307810
- Nemške jezikovne vaje: materiali, ki ji pripravi učitelj. / German Language Practice: Material prepared by the teacher.
- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977