Obča andragogika

Obča andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ličen Nives, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

- Andragogika kot znanstvena disciplina.
- Koncept odraslosti. Značilnosti odraslega. Eksistencialne teme v odraslosti in učenje.
- Teorije o izobraževanju odraslih in pomembnejši avtorji.
- Izobraževanje odraslih in spremembe (socialne, kulturne, biološke, tehnološke…).
- Izobraževanje odraslih in koncept vseživljenjskega učenja.
- Področja izobraževanja odraslih in nosilci izobraževanja odraslih.
- Izbrane monografske teme (npr. pismenost, multikulturnost, učeča se organizacija).