Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

Kratka predstavitev slovenskega jezikovnega sistema - od fonetike, morfologije, leksikologije, sintakse do pravorečno-pravopisnega znanja - s poudarkom na kontrastivni analizi med zahodnoslovanskimi jeziki.
Študentje se usposabljajo za kakovostno pisno in govorno izražanje v slovenščini (uporaba elektronskih orodij, poznavanje norme knjižnega jezika in raznolikosti besedilnih žanrov). S pomočjo raznozvrstnih realnih besedil študentje uporabljajo svoje
znanje zahodnoslovanskih jezikov pri tvorjenju
slovenskih besedil (primerjalna obravnava določene jezikoslovne problematike) in besedil študirajočega jezika. S poglobljeno analizo slovenščine tvorijo tudi krajša besedila v različnih zahodnoslovanskih jezikih, ki jih potem skupaj analiziramo.