Poglavja iz starejše poljske književnosti

Poglavja iz starejše poljske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Predavanja prikažejo razvoj literarnih tokov od srednjega veka do konca razsvetljenstva, razvojne stopnje so opredeljene z obravnavo literarnih besedil in njihovega družbenozgodovinskega konteksta. Idejno-estetske in oblikovne razsežnosti dobe so prikazane ob ključnih besedilih srednjeveškega pismenstva, renesanse in razsvetljenstva, obenem pa so postavljene v okvire evropskih tokov. Na ozadju širšega zahodnoevropskega kulturnega okvira so izpeljane idejnoestetske posebnosti poljske književnosti od pismenstva do konca 18. stoletja, ki korespondirajo s specifikami posameznih dob (družbenokulturni model sarmatizma; posebnosti prozodije poljskega jezika v povezavi s tradicionalnim verznim sistemom).