Poglavja iz starejše poljske književnosti

Poglavja iz starejše poljske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Predavanja prikažejo razvoj literarnih tokov od srednjega veka do konca razsvetljenstva, razvojne stopnje so opredeljene z obravnavo literarnih besedil in njihovega družbenozgodovinskega konteksta. Idejno-estetske in oblikovne razsežnosti dobe so prikazane ob ključnih besedilih srednjeveškega pismenstva, renesanse in razsvetljenstva, obenem pa so postavljene v okvire evropskih tokov. Na ozadju širšega zahodnoevropskega kulturnega okvira so izpeljane idejnoestetske posebnosti poljske književnosti od pismenstva do konca 18. stoletja, ki korespondirajo s specifikami posameznih dob (družbenokulturni model sarmatizma; posebnosti prozodije poljskega jezika v povezavi s tradicionalnim verznim sistemom).

Hernas, Czesław. Historia literatury polskiej. Barok. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2008.
Klimowicz, Mieczysław. Oświecenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Malura, Jan. Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi. Jezik in slovstvo 62/2–3 (2017). 47–54.
Michałowska, Teresa. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Rozka Štefan, Poljska književnost, DZS, Ljubljana, 1960, str. 5–194.
Ziomek, Jerzy. Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.