Primerjalna književnost 2 - vaje I

Primerjalna književnost 2 - vaje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Snoj Vid

Predmet iz predmetnega sklopa Primerjalna književnost 2 obravnava konceptualne modele literature v kontekstih njihovih primerjalnih razmerij z umetnostjo in mišljenjem, s poudarkom na estetiki v njeni zgodovini in sodobnosti. Vaje obsegajo mentorsko usmerjano samostojno študentovo obdelavo literarnih besedil in njihovih kontekstnih razmerij z drugimi literarnimi besedili ter umetniškimi deli z uporabo literarnovednih, filozofskih, umetnostnozgodovinskih in drugih teoretskih tekstov iz polja humanistike.

- Marshall Brown (ur.), The Cambridge History of Literary Criticism. Cambridge 2007. 493951 str.
- G. W. F. Hegel, Predavanja o estetiki (Uvod). Ljubljana 2003. 127 str.
- Emil Staiger, Grundbegriffe der Poetik. Zürich 1951 (2. izd.). 263 str.
- Peter Szondi, Von der normativen zur spekulativen Gattungspoetik. V: isti, Poetik und Geschichtsphilosophie 2. Frankfrut ob Majni 1974, str. 7–184.
- René Wellek, A History of Modern Criticism 1750–1950, 2. zv.: The Romantic Age, 3. zv.: The Age of Transition, 4. zv.: The Later Nineteenth Century. London 1955–1966. 459, 389 in 671 str.
- Vid Snoj, World literature against the background of the other. Interlitteraria, 2006, 11, vol. 1, str. [41]-49.
- Vid Snoj, Schleglov Pogovor o poeziji in Platonov Simpozij. V: isti, Od drugega do Drugega. Ljubljana 2007, str. 71–90.
- Tomo Virk, Duhovna zgodovina. Ljubljana 1989. 108 str.
- Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana 1999 (in ponatisi). 261 str.