Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja

Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, doc. dr. Lep Žan, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Socialno vplivanje in konformnost:
Teoretični modeli in empirične ugotovitve o socialnem vplivanju in konformnosti; socialno primerjanje, normativno in informacijsko vplivanje, (skupinska) polarizacija, vpliv manjšin, socialna identiteta in samokategorizacija, socialna moč, akcijske strategije, ciljno usmerjeno vedenje, sugestije in sugestibilnost, socialna inovacija, prepričevalna komunikacija.

Razlaga socialne motivacije:
Pomen socialne motivacije kot temelja socialnega vplivanja, razlaga socialne motivacije z različnih perspektiv, socialna motivacija in sorodni pojmi (interesi, pričakovanja, potrebe, želje).

Interpretacija izbranih družbenih pojavov skozi optiko socialnega vplivanja, socialne moči in socialne motivacije

Bečaj, J. (2005). Socialne predstave psihologov o konformiranju: konformnost – rojstvo ali smrt individualnosti. Psihološka obzorja, 14(3), 41–68. http://psiholoska-obzorja.si/article?id=182 [COBISS.SI-ID: 31617122]
Bečaj, J. (1997 ali kasneje). Temelji socialnega vplivanja. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID: 66413056]
Černigoj, M. (2007). Jaz in mi: Raziskovanje temeljev socialne psihologije. IPSA. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID: 235156736]
Hewstone, M. in Stroebe, W. (2020). An introduction to social psychology. Wiley. [COBISS.SI-ID: 49434115]
Pratkanis, A. R. (ur.). (2007). The science of social influence. Psychology Press. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID: 169819139]
Sammut, G. in Bauer, M. W. (2021). The psychology of social influence: modes and modalities of shifting common sense. Cambridge University Press. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID: 122875139]
Ule, M. (2009). Socialna psihologija: analitični pristop k življenju v družbi. Ljubljana: Založba FDV. [COBISS.SI-ID: 247943680]
Zimbardo, P. G. in Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. McGraw Hill. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID: 924229]