Psihološka študijska praksa

Psihološka študijska praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 17

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Boštjančič Eva

Vsebina

Vsebina študijske prakse je odvisna od delovnega okolja, ki ga študent izbere za opravljanje prakse. Učni načrt za izvajanje programa praktičnega usposabljanja študentov z ustreznimi vsebinami pripravi mentor v ustanovi, kjer se praksa opravlja, v sodelovanju s področnim koordinatorjem na Oddelku za psihologijo. V učnem načrtu naj bi bili zastopani vsi elementi psihološke obravnave, in sicer preko nalog in opravil, ki jih študent lahko izvaja v določenem okolju.
Študent spozna kompetenčni model EuroPsy, varstvo pri delu in svoje odgovornosti, dolžnosti in pravice na praksi. Seznani se s potekom študijske prakse: načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo študijske prakse. Reflektira študijsko prakso in svoje kompetence. Pripravi dokumentacijo o praksi.
Študent se posvetuje s področnim koordinatorjem ter obiskuje intervizijsko skupino, v kateri študenti razpravljajo o poteku študijske prakse in prakso reflektirajo ter evalvirajo.