Slovensko-angleško prevajanje l

Slovensko-angleško prevajanje l

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Hirci Nataša, doc. dr. Zlatnar Moe Marija, lekt. mag. Grahek Križnar Nina, lekt. mag. Vogrinc Javoršek Urška

Vsebina

Predmet obsega:
a) Prevajanje iz angleščine v slovenščino
b) Angleški jezik in besedilo

Prevajanje iz angleščine v slovenščino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za cim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v angleščini, in prevajanje izhodiščnih besedil različnih vrst (novice, krajši članki, vzporedna besedila (navodila za uporabo, recepti), seznami izdelkov v ciljni jezik. ),. Bralne sposobnosti in razumevanje besedil razvijamo z razpravo in analizo izhodiščnih besedil; s primerjavo izhodiščnih in ciljnih besedil, razvijanjem spretnosti pri uporabi prevajalskih sredstev in zunaj besedilnega znanja in splošne razgledanosti, ponovnim pisanjem vzporednih besedil ter prevajanjem manj zahtevnih besedil.
Angleški jezik in besedilo:
Študentje spoznavajo različne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne značilnosti na besedni (registrski) in skladenjski ravni. Predmet zajema tako teoretični del, pri katerem študentje spoznavajo in obravnavajo različne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi praktični del, pri katerem ob uporabi pridobljenih znanj samostojno tvorijo pisna in govorjena besedila.