Slovensko-nemško prevajanje I

Slovensko-nemško prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, asist. Rozman Julija, doc. dr. Kuster Kopač Helena, lekt. Rieger Mladen

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz nemšcine v slovenšcino
b) Nemški jezik in besedilo

Prevajanje iz nemšcine v slovenšcino:
Študentke in študentje analizirajo posamezna besedila razlicnih žanrov in ob tem upoštevajo notranje (mikro) in zunanje (makro) dejavnike po Christiane Nord, išcejo vzporedna besedila v nemškem in slovenskem jeziku ter sami oblikujejo povzetke, obnove in prevode splošnih nemških besedil v slovenskem jeziku. Spoznajo pojem besedila in razlicnih besedilnih vrst, obravnavajo besedilne funkcije, pisno in ustno prevajanje.
Poudarek je na primerjavi prevodov in izvirnih besedil, iskanju po virih in uporabi slovarjev, pisanju povzetkov, prevajanju preprostejših, krajših besedil iz nemšcine v slovenšcino, analizi izhodišcnih besedil, analizi napak.

Nemški jezik in besedilo:
Pri vajah iz tvorjenja besedil študentje obravnavajo:
- tvorjenje in prevajanje nemških besedil razlicnih tematskih sklopov (življenjepis, prošnja, , komentar, esej, kuharski recepti itd.);
- stilisticne posebnosti jezika;
- kulturne specificnosti besedil;
- medkulturno razsežnost prevajalskega dela.
Predmet zajema tako teoreticni del, kjer študenti spoznavajo in obravnavajo razlicne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi prakticni del, kjer samostojno tvorijo besedila ob uporabi pridobljenih znanj.

- Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul (1999): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr. COBISS.SI-ID - 7524374
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 12397832
- Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner. COBISS.SI-ID – 765370 4. izd.
- Nord, Christiane (1995): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: J. Groos. COBISS.SI-ID – 2976610
- Prunc, Erich: Einführung in die Translationswissenschaft. Bd. 1. 1. Orientierungsrahmen. 4., unveränderte Auflage. Graz: Selbstverlag, ITAT. 2003. COBISS.SI-ID - 27457378
- Slovenski pravopis. 1. Ljubljana:, SAZU, 2001 (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html) COBISS.SI-ID - 114023936
- Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html). COBISS.SI-ID – 5680645
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.