Slovensko-nemško prevajanje III

Slovensko-nemško prevajanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Rozman Julija, doc. dr. Maček Amalija

Pri vajah iz slovensko-nemško prevajanje III študentje poglobijo predhodno pridobljena znanja in spretnosti na podrocju prevajanja iz nemšcine v slovenšcino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje, poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srecajo se z analizo in oblikovanjem besedil, spoznajo razlicne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med nemškim in slovenskim jezikom.

Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v nemšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa so zahtevnejša in jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti.

Študentje se seznanijo z uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomockov, razlicnih strokovnih prirocnikov, dodatne literature, spletnih baz, glosarjev ter drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoc pri njegovem delu. Pri seminarju predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o razlicnih rešitvah in virih zanje, seznanijo se z obvladovanjem osnovnih prevajalskih strategij slovenjenja na relaciji nemšcina - slovenšcina.

- Grah, K.; Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 13109761 
- Duden (2013). Deutsches Universalwörterbuch A–Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. . COBISS.SI-ID – 62713954 7. izd. 
- Debenjak, Doris et al. (2001). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID – 114639616 2., prenovljena izd.  
- Debenjak, Doris et al. (2003). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.  COBISS.SI-ID – 120863744 2., prenovljena izd. 
- Duden. Richtiges und gutes Deutsch (2011). Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 53526626 7. izd. 
- Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 12350216 
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1986). Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 167708  
- Hönig H. G.; Kußmaul, P. (1996): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 4. Aufl. Tübingen. COBISS.SI-ID - 7524374 
- Kußmaul, Paul (2010): Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen. Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID – 68075521  
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag. COBISS.SI-ID - 20290402 
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the teacher.