Slovensko-nemško prevajanje IV

Slovensko-nemško prevajanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Žigon Tanja

Pri Slovensko-nemškem prevajanju IV se študentje seznanijo z zahtevnejšimi besedili, ki jih prevajajo iz slovenšcine v nemšcino in prevajanje razumejo kot vrsto medjezikovnega in medkulturnega posredovanja poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srecajo se z analizo, oblikovanjem in prevajanjem besedil, spoznajo razlicne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med slovenskim in nemškim jezikom, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili in poglabljanje jezikovnega znanja.
Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v nemšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri vajah je usmerjeno k vzpodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja.
Pri vajah študentje spoznajo tudi uporabo razlicnih jezikovnih in strokovnih prirocnikov, dodatne literature in drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoc pri njegovem delu.

- Grah, K./Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
- Duden, Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
- Duden. Stilwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1997). Mannheim. Dudenverlag.
- Kußmaul, Paul (2009): Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen. Gunter Narr Verlag.
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Velag.
- Kadric, Mira, Klaus Kaindl, Michele Cook (2012): Translatorische Methodik. 5. Aufl. Wien: Facultas.
- Izrocki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the lecturer.