Sodobne jezikoslovne teorije 1

Sodobne jezikoslovne teorije 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo, Živanovič Sašo

Obravnavani pojavi so odbrani z ozirom na njihovo teoretično svežino in odmevnost v času študija.
1. Skladnja.
a. Neinterpretabilne oznake funkcijskih zvez minimalistične slovnice.
b. Formalne podobnosti stavčne in samostalniške zveze.
c. Sodelovanje med skladnjo in drugimi moduli slovnice.

2. Semantika.
a. Interpretacija oblikoskladenjskih jeder funkcijskih zvez stavka: čas, vid, modalnost, govorno dejanje.
b. Interpretacija oblikoskladenjskih jeder funkcijskih zvez samostalniških izrazov: kvantifikacija, določnost, števnost, ipd..

3. Fonologija.
a. Melodična zgradba fonoloških segmentov.
b. Avtosegmentalnost, fonotaktika in razmerja med ogrodnimi točkami.
c. Teorije šibljenja.
d. Vmesnik z morfologijo/skladnjo.

4. Morfologija.
a. Nastajanje besede v minimalistični slovnici. Model t.i. razpršene morfologije (Marantz): besede nastajajo s tvorjenjem kompleksnih skladenjskih jeder kjer koli v slovnici in na več načinov: s premikom jedra k jedru, s priklopom jedra k jedru in/ali s sestavljanjem strukturalno ali linearno stičnih jeder.
b. Vloga morfoloških razčlemb v razlagalni teoriji jezikovne zmožnosti.

David Adger, 2003, Core Syntax: A Minimalist Approach; OUP, Oxford. (Z vajami.)
Morris Halle & Alec. Marantz, "Distibuted Morphology and the Pieces of Inflection", The View from Building 20: Essays In Linguistics In Honor of Sylvain Bromberger, Hale in Keyser, ur., The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, str. 111 – 76.
Andrew Spencer & Arnold M. Zwicky,1998, The Handbook of Morphology, Blackwell, Oxford.
Andrew Radford, 2004, Minimalist Syntax and the Syntax of English: Exploring the Structure of English, CUP, Cambridge.
Andrea Belletti, ur. 2004, Structure and Beyond. The Cartography of Syntactic Structures, OUP, Oxford.
Guglielmo Cinque, 1997, Adverbs and Functional Heads: A Cross-linguistic Perspective; OUP, Oxford.
Noam Chomsky, 1995, The Minimalist Program, MIT, Cambridge, Massachusetts.
Noam Chomsky, 1998, "Minimalist Inquiries: The Framework", MIT Occasional Papers in Linguistics 15: 1 – 56.
Noam Chomsky, 2001, "Derivation by Phase", Ken Hale: A Life in Language, ur. M. Kenstowicz, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, str. 1– 52.
Jonathan Kaye, 1989. Phonology: a cognitive view. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
Scheer, Tobias. 2004. A lateral theory of phonology. Vol 1: What is CVCV, and why should it be?. Berlin: Mouton de Gruyter.
Embick, David. 2010. Localism versus Globalism in Morphology and Phonology. Cambridge, MA: MIT Press.