Sprejemni postopek

Informacije o vpisu za programe 3. stopnje.

Razpis za vpis na študijske programe 3. stopnje je vsako leto objavljen predvidoma v začetku meseca februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

Kandidati za vpis na doktorski študij (3.stopnja) morajo obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Natančna navodila za registracijo so na voljo tukaj.

 

Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 je objavljen tukaj.

Kandidat mora pred vpisom v Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje izbrati mentorja, s katerim oblikujeta individualiziran študijski program.

V pomoč kandidatom pri iskanju mentorja objavljamo seznam potencialnih mentorjev. Seznam je okviren in ga ves čas posodabljamo.

Šolnina za 4-letni Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje

Šolnina za 4- letni doktorski študij za celoten program znaša 10.600,00 EUR, in sicer:

 • šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR
 • šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR
 • šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR
 • šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

 

Študent šolnino za posamezni letnik praviloma poravna v 3 obrokih:

 • 55 % ob vpisu
 • 22,5 % v mesecu februarju
 • 22,5 % v mesecu maju

 

Šolnina za 3-letni Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje

Šolnina za študente, ki so vpisani v 3-letni doktorski študij in redno napredujejo, znaša skupno 10.500,00 EUR, in sicer 3.500,00 EUR za letnik študija.

Študent šolnino poravna v 3 obrokih:

 • 1.925,00 EUR do 30. 11. 2018
 • 787,50 EUR do 20. 2. 2019
 • 787,50 EUR do 20. 5. 2019

 

Študent prejme račune v pdf obliki na elektronski naslov. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu.

Več informacij je v ceniku za posamezno študijsko leto.

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu. Več informacij o sofinanciranju doktorskega študija je tukaj

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2020/2021 razpisanih 228 mest na 58 študijskih področjih, od tega večina na področjih, ki jih koordinira Filozofska fakulteta.

 

Število razpisanih mest po posameznih področjih

Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje predvidenega mentorja in izpolnjen in podpisan obrazec izjava predvidenega mentorja oddati skupaj z ostalo prijavno dokumentacijo v Referat za doktorski študij.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 %
  • študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS; 
 • ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 %.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja, ustrezni organ članice, odgovoren za doktorski študij, odloča o primernosti kandidata.

Roki za prijavo

 • 1. prijavni rok: do vključno 10. 6. 2020 (za državljane Slovenije, državljane EU in državljane izven EU)
 • 2. prijavni rok: do vključno 21. 8. 2020  (za državljane Slovenije in državljane EU)
 • 3. prijavni rok: do vključno 23. 9. 2020 (za državljane Slovenije in državljane EU). Prijavno dokumentacijo je potrebno oddati Referatu za doktorski študij (3. stopnja) najkasneje do vključno 24. 9. 2020. Seznam študijskih področij, ki so razpisana v tretjem prijavnem roku, je v tej tabeli.

Rokovnik vpisa je objavljen tukaj.

 

Prijava za vpis

Prijava poteka preko portala EVš.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

Študent se lahko na razpis za vpis prijavi tudi, če do roka za prijavo še nima opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9.

 

Izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti in jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami poslati po priporočeni pošti na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za doktorski študij (3. stopnja), Prijava za vpis na doktorski študij, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

Obvezne priloge k prijavi za vpis:

 • kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije
 • predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
 • overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin
  • če ne boste diplomirali do 21. 8. 2020, jo priložite naknadno (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9. 2020)
  • kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana
  • odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome, če je diploma pridobljena v tujini
 • potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali overjeno kopijo priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe (če ste diplomant fakultete, na katero oddajate prijavo in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)
 • Izjava oziroma soglasje mentorja

Informativni dan za doktorske študijske programe (3. stopnja) za študijsko leto 2020/2021 bo 1. junija 2020. Skupni del bo potekal ob 16 uri v predavalnici 15, po posameznih področjih pa bo potekal po razporedu. Vabljeni!

Kandidat, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. Navodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

Odločba o priznavanju izobraževanja (oziroma mnenje, izdano v postopku vrednotenja izobraževanja), ki je bila kandidatu izdana v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjenega sklepa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji mora kandidat pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja.  

 

Priloge za priznavanje:

1. Izvirnik listine o izobraževanju (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino):

 • ki mora biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen oz.
 • izvirnik, legaliziran na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu;
 • legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim meddržavnim sporazumom odpravljena v celoti.

2. Kopija izvirnika listine o izobraževanju (neoverjena)

3. Sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

4. Dokazilo o vsebini izobraževanja (neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem)

5. Sodno overjen prevod dokazila o opravljenih obveznostih izobraževanja (priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih) v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

6. Kronološki opis izobraževanja (lastnoročno podpisan).

 

Dodatne informacije glede priznavanja lahko kandidati dobijo v Referatu za doktorski študij (3. stopnja): doktorski.studij@ff.uni-lj.si .

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...