Sprejemni postopek

Za študij na magistrskem študiju (2. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

Tudi študenti, ki zaključujejo oziroma so zaključili dodiplomski študij (1. stopnja) na Filozofski fakulteti morajo obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

Razpis za vpis na študijske programe 2. stopnje je vsako leto objavljen predvidoma v mesecu februarju za naslednje študijsko leto.

 

Besedilo razpisa - Univerza v Ljubljani

Besedilo razpisa - Filozofska fakulteta

Šolnino plačajo študenti:

 • izrednega študija
 • rednega študija:
  • ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji;
  • ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 2. stopnji;
  • tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.

 

Višina šolnine je navedena v ceniku in znaša 3.000,00 EUR za letnik.

Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

Filozofska fakulteta razpisuje skoraj 2.500 mest za študij na magistrskih študijskih programih (2. stopnja), od tega nekaj več kot 2.000 mest za redni študij.

Število razpisanih mest po posameznih programih - Filozofska fakulteta

Število razpisanih mest po posameznih programih (z vključeno spodnjo mejo (številom) vpisanih študentov, ki je pogoj za izvedbo programa) - Univerza v Ljubljani

Pogoje za vpis in merila za izbor v primeru omejitve vpisa in večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis si lahko ogledate v predstavitvenih zbornikih študijskih programih, dostopna pa so tudi v besedilu fakultetnega razpisa za vpis.  

Kandidatom za vpis na magistrski študij svetujemo, da si natančno ogledajo pogoje za vpis zaradi opravljanja morebitnih dodatnih obveznosti za vpis (diferencialni izpiti).

Roki za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje:

 • za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2020 (rok za prijavo: 31. 8. 20220);

 • za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 17. 7. 2020 (rok za prijavo: 16. 7. 2020);

 • za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 22. 9. 2020 (rok za prijavo: 21. 9. 2020);

 • na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 16. 9. 2020; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.

 

Prijava poteka preko portala eVS.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Nekateri programi (npr. enopredmetni program Geografija; Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji; enopredmetna in enopredmetna pedagoška Slovenistika) predvidevajo izbiro smeri že pri prijavi na razpis za vpis.

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Študenti izpolnjeno prijavo natisnejo, podpišejo in jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljejo na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo.

Študenti se lahko na razpis za vpis prijavijo tudi, če do roka za prijavo še nimajo opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2020. Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe izbor kandidatov poteka po zaključenem izpitnem obdobju, in sicer 16. 9. 2020, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.  

Študenti lahko prijavo oddajo na največ 3 študijske programe oz. 3 kombinacije dvopredmetnih študijskih programov. Kolikor programov oz. kombinacij programov študenti izberejo, toliko prijav morajo natisniti in k vsaki priložiti ustrezna dokazila.  

K prijavi na razpis morajo študenti priložiti:

 • fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin
  • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 31. 8., jo priložijo naknadno (študij mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 2020 oz. do 15. 9. 2020 na programih z omejitvijo vpisa)
  • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
  • če je diploma pridobljena v tujini, je prijava na razpis hkrati vloga za priznavanje tuje listine
 • potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela oz. fotokopijo priloge k diplomi (potrdila ni potrebno priložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks)
 • drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika ipd.)

Informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) za študijsko leto 2020/2021 bo 1. junija 2020 med 10.00 in 16.00 uro.

Na posameznih oddelkih Filozofske fakultete bodo najprej predstavljene vsebine študijskih programov, ki jih oddelki izvajajo. Ob 14.00 uri vas vabimo na skupni del, ki je namenjen seznanitvi s postopki in roki za prijavo na razpis ter drugimi pomembnimi splošnimi informacijami. Vabljeni!

Kandidati, ki so diplomsko listino pridobili v tujini, morajo za vpis na magistrski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se prične s prijavo kandidatov na študij v Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. Navodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

 

Odločba o priznavanju izobraževanja (oziroma mnenje, izdano v postopku vrednotenja izobraževanja), ki je bila kandidatom izdana v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjenega sklepa. Za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji morajo kandidati  - ne glede na že pridobljeno odločbo za namen zaposlovanja (oziroma mnenja, izdanega v postopku vrednotenja izobraževanja)  - pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja.

 

Priloge za priznavanje:

1. Izvirnik listine o izobraževanju (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino):

 • ki mora biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen oz.
 • izvirnik, legaliziran na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu;
 • legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim meddržavnim sporazumom odpravljena v celoti.

2. Kopija izvirnika listine o izobraževanju (neoverjena)

3. Sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

4. Dokazilo o vsebini izobraževanja (neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem)

5. Sodno overjen prevod dokazila o opravljenih obveznostih izobraževanja (priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih) v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

6. Kronološki opis izobraževanja (lastnoročno podpisan).

 

Dodatne informacije glede priznavanja lahko kandidati dobijo v Referatu za magistrski študij pri ge. Živi Banfi (01/241-1042; ziva.banfi@ff.uni-lj.si).

 

Informacije v zvezi s postopkom priznavanja so na voljo tudi tukaj.

Kandidati, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Filozofske fakultete in so zaključili dodiplomski študij iz drugih strokovnih področij, morajo pred vpisom oddati vlogo za določitev obveznosti oziroma diferencialnih izpitov.  

Vlogo kandidati posredujejo na oddelek, ki izvaja program, na katerega bi se želeli vpisati in priložijo potrdilo o diplomiranju ter potrdilo opravljenih izpitih na dodiplomskem študiju oz. predmetnik, če študija še niso zaključili. Na podlagi vloge bo oddelek kandidatom posredoval informacijo o tem, katere dodatne obveznosti morajo pred vpisom opraviti, ter jim posredoval še geslo za vstop v študentski informacijski sistem.

Kandidati se na diferencialne izpite prijavijo v informacijskem sistemu VIS oziroma se z nosilcem predmeta dogovorijo o roku opravljanja izpita.

Diferencialni izpiti so plačljivi v skladu s cenikom FF. Če za opravljanje diferencialnih izpitov ni predpisano obvezno obiskovanje organiziranih oblik študija oz. če so le-ta organizirana, pa se zanje študent ne odloči, bo račun za opravljanje izpita prejel ob prijavi na izpit. Če je za opravljanje diferencialnih izpitov predpisana obvezna udeležba pri organiziranih oblikah dela oz. če so le-ta organizirana in se je študent odločil, da jih bo obiskoval, pa bo račun predvidoma prejel že predhodno.

Diferencialni izpiti morajo biti v skladu z zakonskimi predpisi opravljeni pred vpisom v program (vpis poteka do 30. 9.). Na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, morajo biti diferencialni izpiti opravljeni do roka, ki je določen v razpisu za vpis.

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze. Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev.

Kandidati za vzporedni študij oddajo prijavo za vzporedni študij skladno z določili razpisa za vpis.

Študenti, ki uspešno opravijo obveznosti po vseh študijskih programih, dobijo ločeno diplomsko listino za vsakega od vzporednih študijskih programov.

Kandidati za vzporedni vpis oddajo prijavo za vzporedni študij prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Vpis v dvopredmetni študijski program ni vzporedni študij.

Skupni del pedagoškega modula (SDPM) je izraz, ki se uporablja za skupne predmete, ki jih morajo kot del profesionalnega izobraževanja bodočih učiteljev obiskovati vsi študenti pedagoških študijskih programov na Filozofski fakulteti.

SDPM obsega pet obveznih predmetov:

 • Psihologija za učitelje,
 • Didaktika,
 • Pedagogika,
 • Andragogika,
 • Opazovalna praksa

 v obsegu 20 KT. Opazovalno prakso študenti izberejo pri enem od prej naštetih predmetov. 

Poleg obveznih predmetov SDPM vključuje tudi obvezne izbirne predmete (Humanistika in družboslovje, Raziskovanje učnega procesa in Slovenščina za učitelje) v obsegu 4 KT. Študenti izberejo enega od obveznih izbirnih predmetov.

SDPM – Skupni del pedagoškega modula

Obvezni predmeti

Predmet

KT

Nosilec

Psihologija za učitelje

7

prof. dr. Melita Puklek Levpušček,
prof. dr. Cirila Peklaj

* Opazovalna praksa pri psihologiji

2

prof. dr. Melita Puklek Levpušček,
prof. dr. Cirila Peklaj

Didaktika

5

izr. prof. dr. Damijan Štefanc

* Opazovalna praksa pri didaktiki

2

izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Pedagogika

3

prof. dr. Robi Kroflič

* Opazovalna praksa pri pedagogiki

2

prof. dr. Robi Kroflič

Andragogika

3

izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

* Opazovalna praksa pri andragogiki

2

izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

 

Obvezni izbirni predmeti

** Humanistika in družboslovje

4

prof. dr. Milica Antić Gaber, prof. ddr. Rudi Rizman,
doc. dr. Anja Zalta Bratuž, prof. dr. Eva D. Bahovec,
izr. prof. dr. Zdravko Kobe, izr. prof. dr. Igor Pribac

** Raziskovanje učnega procesa

4

izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prof. dr. Cirila Peklaj,
prof. dr. Valentin Bucik, izr. prof. dr. Gregor Sočan

** Slovenščina za učitelje

4

izr. prof. dr. Jerica Vogel

* študenti izberejo opazovalno prakso pri enem predmetu
** študenti izberejo enega izmed obveznih izbirnih predmetov

Urniki  

V okviru Leta Plus je rednim tujim študentom, ki se prvič vpisujejo v študijske programe prve ali druge stopnje (kjer ni pogoj za vpis znanje slovenščine na ravni B2) omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Ob vključitvi v Leto plus je tujim študentom omogočeno tudi podaljšanje statusa študenta ob pogojih, določenih v Merilih za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji, postopkom prijave in roki za prijavo na Leto plus so na voljo tukaj.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...