Znanstvenoraziskovalni inštitut

Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov

Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

J5-2551

Naziv projekta

Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov

Obdobje trajanja projekta

1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Letni obseg

0,80 FTE

Vodja projekta

Maja Žumer

Veda in področje

Družboslovje / Informacijska znanost in bibliotekarstvo

Sodelujoče raziskovalne organizacije

/

Tehnologija za sledenje pogledu predstavlja novo poglavje pri razumevanju informacijskega vedenja in interakcije z računalnikom. Med glavne prednosti metode sledenja pogledu spada dejstvo, da z njo vedenje zaznavamo nepristransko. Velja, da z metodo sledenja pogledu pridobimo vpogled v naravne in objektivne podatke, s katerimi lahko raziščemo vidike vedenja oziroma interakcije, ki jih uporabniki sami morda niti ne zaznajo. Uporabo metode pogosto zasledimo v raziskavah različnih informacijskih sistemov, medtem ko na ožjem področju bibliografskih informacijskih sistemov kot so digitalne knjižnice in knjižnični katalogi metoda še ni zelo razširjena. V okviru raziskovalnega projekta se bomo osredotočili na uporabo in uporabnost sledenja pogledu za načrtovanje in izboljšanje bibliografskih informacijskih sistemov. S teoretično analizo in uporabniškimi študijami bomo ugotavljali: kakšni so možni načini uporabe metode sledenja pogledu za načrtovanje BIS; kako se podatki, pridobljeni z metodo sledenja pogledu, primerjajo in dopolnjujejo s podatki, ki jih pridobimo z drugimi metodami; kaj lahko izvemo o vedenju uporabnikov BIS z metodo sledenja pogledu?

 

Načrt upravljanja je razdeljen v pet delovnih sklopov (DS), vsak od njih vsebuje podrobnejše delovne naloge (N) in povezane mejnike (M). Delovni sklopi so bolj kot časovno zasnovani vsebinsko, pri tem pa zaradi iterativne narave raziskav potekajo dalj časa.  V nadaljevanju je predstavljen podrobnejši načrt uresničevanja projekta po posameznih delovnih sklopih.

Delovni sklop 1: Okvir za uporabo sledenja pogledu pri načrtovanju BIS

DS 1 je namenjen opredelitvi možnih načinov uporabe sledenja pogledu in bo časovno umeščen tako na začetek kot na sam zaključek projekta.

Naloga 1.1: Pregled dosedanje uporabe metode bo na podlagi pregleda dosedanjih raziskav in teoretičnih del omogočil vpogled v uporabo metode sledenja pogledu na širšem področju interakcije med človekom in računalnikom. V pregledni tabeli bomo identificirali možne scenarije uporabe ter mere in analize, ki so jih raziskovalci v študijah uporabili za posamezne vidike proučevanja (npr. za ugotavljanje učinkovitosti, pritegnitve, jasnosti postavitve…).

Naloga 1.2: Priprava scenarijev uporabe metode sledenja pogledu za načrtovanje BIS – Na podlagi pregleda v 1.1 bomo identificirali tiste scenarije uporabe oziroma vidike raziskovanja, ki so še posebej pomembni v kontekstu načrtovanja BIS in kjer pričakujemo, da nam lahko raziskovanje z metodo sledenja pogledu prinese nove vpoglede. Rezultat naloge bodo oblikovani scenariji uporabe metode za načrtovanje BIS, ki bodo izhodišče za izbiro in zasnovo raziskav v DS 2.

Naloga 1.3: Dopolnitev okvira na podlagi rezultatov študij – V zaključni fazi projekta bomo rezultate raziskav in ugotovitve glede uporabnosti in načina uporabe metode sledenja pogledu aplicirali na osnovni okvir scenarijev, ki je bil oblikovan na začetku projekta (1.2). Izdelali bomo končni okvir s priporočili za uporabo metode sledenja pogledu pri načrtovanju BIS.

Delovni sklop 2: Zasnova raziskav

Za izbrane testne scenarije bomo znotraj DS 2 pripravili zasnovo za predvidoma 4 manjše in 1 obsežnejšo uporabniško študijo. Delovni sklop bo potekal skozi daljše časovno obdobje, saj bo načrtovanje posameznih raziskav potekalo iterativno, tudi na podlagi ugotovitev in izkušenj predhodno izvedenih študij in analiz. Končni rezultat sklopa bo izdelana metodologija za izbrane testne scenarije, pred izvedbo vsake raziskave pa bo načrtovanje potekalo v sledečih korakih: 

Naloga 2.1: Priprava raziskovalnih vprašanj – Za vsako raziskavo bodo opredeljena podrobnejša raziskovalna vprašanja, ki bodo vodila zasnovo raziskave in bodo usmerjena tako v metodologijo kot v vedenje uporabnikov pri interakciji z BIS, ki ga lahko identificiramo s sledenjem pogledu.

Naloga 2.2: Izbor BIS in priprava nalog – Za vsako uporabniško študijo bomo izbrali enega ali več BIS, kjer bodo udeleženci reševali naloge. Dve študiji bosta potekali na že obstoječih sistemih, medtem ko bomo pri dveh raziskavah uporabili prototipe, ki bodo omogočali primerjavo več različnih rešitev znotraj istega sistema. Testne naloge bodo pripravljene na podlagi značilnosti sistema in raziskovalnih vprašanj študije. 

Naloga 2.3: Načrt uporabe sledenja pogledu – Za vsako študijo bomo vnaprej opredelili področja zanimanja, mere, ki jih bomo spremljali znotraj posameznega področja ter predvidene analize.  

Naloga 2.4: Izbor in načrt uporabe drugih metod – Poleg sledenja pogledu bomo v vsaki študiji uporabili vsaj še eno metodo tako za triangulacijo rezultatov kot tudi za interpretacijo in dopolnjevanje podatkov sledenja pogledu.

Naloga 2.5: Načrt raziskave in pilotno testiranje – Oblikovanju celotnega načrta uporabniške študije bo sledilo pilotno testiranje z 2 do 3 udeleženci in morebitni popravki metodologije.

Delovni sklop 3: Izvedba raziskav

Naloga 3.1 – 3.5: Uporabniške študije 1-5 – Izvedba raziskav bo potekala z uporabo dveh prenosnikov (enega za udeleženca in enega za opazovanje in spremljanje pogleda s strani raziskovalca)  in sledilca pogledu Tobii Pro X-120. Uporabljeno bo priložnostno vzorčenje, pri čemer bo v prve štiri študije vključenih po 40 udeležencev, medtem ko bo v obširnejšo študijo vključenih 80 udeležencev. Po izvedbi prvih štirih raziskav bomo pripravili analizo uporabljene metodologije in izvedbe uporabniških študij ter identificirali tiste vidike, ki bi jih želeli še podrobneje preveriti v širši študiji.

Delovni sklop 4: Obdelava podatkov, analiza rezultatov

DS 4 bo osredotočen na obdelavo in analizo podatkov vsake posamezne študije, čemur bo sledila primerjalna analiza in ovrednotenje ugotovitev. Rezultat ob zaključku delovnega sklopa bosta dve poročili: 1) poročilo o rezultatih oziroma ugotovitvah, ki smo jih uspeli pridobiti z uporabo metode sledenja pogledu in lahko pomembno pripomorejo pri načrtovanju BIS  2) analiza uporabljenih mer in metod, kjer bomo primerjali in ovrednotili njihovo uporabnost za tovrstne raziskave.

Naloga 4.1 – 4.5: Obdelava in analiza uporabniških študij 1-5 – Neposredno po izvedbi uporabniških študij bo potekala obdelava pridobljenih podatkov in analiza rezultatov, pri čemer bomo uporabili tako programsko orodje Tobii Pro kot tudi drugo programsko opremo za analizo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov (MAXQDA, SPSS).

Naloga 4.6: Primerjava rezultatov študij, metod in ugotovitev – Primerjava bo zajemala prve štiri zaključene in analizirane študije ter bo omogočila načrtovanje zadnje raziskave, kjer bomo preizkusili uporabo sledenja pogledu skozi celoten proces načrtovanja BIS. 

Naloga 4.7: Ovrednotenje ugotovitev z vidika načrtovanja BIS bo potekalo na podlagi vseh uporabniških študij in bo povezano tudi z nalogo 1.3 in pripravo končnih priporočil.

Delovni sklop 5: Razširjanje rezultatov

Naloga 5.1 - 5.2: Znanstvene konference in znanstvene publikacije – Rezultate posameznih uporabniških študij bomo objavili na uveljavljenih mednarodnih znanstvenih konferencah kot so CHIIR (Conference on Human Information Interaction and Retrieval), TPDL (International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries), ISIC (The information behaviour conference) in ASIS&T (The Association for Information Science & Technology). Poglobljene primerjalne analize več študij in konceptualne analize scenarijev in načina uporabe metode pa bomo pripravili v obliki znanstvenih člankov za revije s področja informacijske znanosti (npr. JASIS&T,  Information Research, International Journal of Human Computer Studies in Information Processing and Management).

Naloga 5.3 – 5.4: Vključevanje v študij in predstavitev strokovni javnosti – Kot pomemben vidik širjenja rezultatov vidimo vključevanje metode sledenja pogledu, samega procesa načrtovanja študije in pridobljenih ugotovitev v predmete kot so Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje ter Načrtovanje in vzdrževanje digitalnih knjižnic. Pravo tako bomo na strokovnih srečanjih bibliotekarjev predstavili tiste ugotovitve glede načrtovanja in uporabe BIS, ki se bodo izkazale za posebej pomembne in zanimive tudi za širšo strokovno javnost.