Upravljanje z arheološko dediščino

Upravljanje z arheološko dediščino

Stopnja: 2

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:40

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirkovič Jelka, doc. dr. Vidrih Perko Verena, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Vsebina

Konservatorski del:
- Uvod v upravljanje arheološke dediščine – koncepti in načela.
- Splošna izhodišča upravljanja (managementa).
- Spremembe v filozofiji arheološkega konservatorstva.
- Arheološka dediščina in turizem.
- Analiziranje in vrednotenje prostora in arheološke dediščine v kontekstu razvojnega in prostorskega načrtovanja.
- Upravljanje / gospodarjenje z arheološkimi območji.
- Analiziranje in vrednotenje arheološke dediščine kot orodje upravljanja.
- Načrt upravljanja z arheološko dediščino.
- Interpretacija arheološke dediščine kot orodje upravljanja.

Muzeološki del:
Vsebina obsega osnove muzeologije (principi in zgodovina muzejskega delovanja, osnove muzejske govorice in komunikacije s predmetno govorico) in muzeografije (principi zbiranja, varovanja in hranjenja dediščine) ter temelje moderne vede o ekomuzeju
(kibernetični muzej kot uspešen princip varovanja dediščine izven muzejev).
Semiotični pomen materialne kulture v različnih muzealnih kontekstih. Politična vloga dediščine in govermentalizem. Interpretacija arheološke dediščine s posebnim poudarkom na muzealizaciji arheoloških najdišč in njihovim vključevanjem v ekomuzeje.

Varovanje arheološke dediščine je zasnovano na kibernetičnem muzeološkem delovanju in izhaja na prepoznavanju kulturne
dediščine kot družbene vrednote, kot temelj in način sodobnega življenja, kjer je aktivno in pasivno varovanje vključeno v podobo
sodobne družbe.
V ta namen vsebine obsegajo tudi predstavitev sodobne metode muzeoloških konceptov ter študija primera, idejna zasnova, muzealizacija arheološkega najdišča z okolico.
Vsebine muzeoloških znanj so usmerjene v prezentacijo arheološke dediščine in njenega družbenega osmišljanja v vlogi močnega historično-edukativnega in kulturno-identitetnega, a tudi poudarjeno razvojno ekonomskega faktorja.