Uvod v leksikologijo

Uvod v leksikologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Stopar Andrej

Vsebina

Obravnava osnovnih pojmov in osnovnih splošnih lastnosti besedja. Leksikalna enota in njene lastnosti: pisava, izgovarjava, pomen v širšem smislu, slovnica, besedna družina, frazeologija. Vloga sobesedila. Kulturološkost. Slovarska obravnava pomena: vrste definicij in primeri rabe v enojezičnih slovarjih. Pomenske lastnosti leksikalnih enot: monosemija in polisemija, metaforika, ravni leksikalnega pomena (denotativna, konotativna, slogovna, kolokacijska). Frazeološke enote in širše »vzorčenje«. Elementi pragmatike v leksiki. Splošna in protistavna leksikologija.